Så utvecklades Sveriges stadskärnor – hela listan

Befolkningsmässigt stora städer uppnådde överlag en bättre utveckling än städer med en liten befolkning. Stadskärnornas totala utveckling i Svealand respektive Götaland utvecklades positivt medan de norrländska stadskärnorna backade något. Försäljningen av varor och tjänster i Sveriges stadskärnor utvecklades positivt under perioden 2016-2017 trots tuff konkurrens från bland annat externhandel och e-handel. Hotell- och restaurangnäringen bidrog starkt till utvecklingen medan butiker i stadskärnor hade det tufft. 

Cityindex är en kartläggning som mäter alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restauranger, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). När resultatet av kartläggningen summerades stod det klart att stadskärnornas totala försäljning ökade med 0,5 procent under perioden 2016-2017.

Topplistan avseende omsättningsutveckling domineras av små och medelstora städer som Sala, Ljungby, Piteå och Bollnäs. Av storstäderna utvecklades Stockholm starkast följt av Göteborg och Malmö. Kategorin större städer toppades av Växjö följt av Helsingborg och Norrköping. I excelbilagan finns en fullständig förteckning över Sveriges stadskärnor och deras respektive omsättningsutveckling under perioden 2016-2017.

Mer information:

Under hösten 2016 inledde HUI Research, på uppdrag av Agora, arbetet med Cityindex för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen främst inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

En rapport har tagits fram för respektive stadskärna och finns att beställa. Rapporterna innehåller branschnedbrytningar, utvecklingstal med mera. Mer information finns här.

Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 21 fastigheter på 14 orter med en sammanlagd yta av 242 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se