Sällanköpsvaruhandeln i butik stillastående under 2017

  • Den fysiska butikshandeln i Sverige omsatte 662 miljarder kronor år 2017, vilket innebar en ökning med 1,1 procent jämfört med år 2016. Dagligvaruhandeln stod för nästan all tillväxt medan sällanköpsvaruhandeln stod still.
  • Sällanköpsvaruhandeln i butik uppvisade i princip nolltillväxt under år 2017 med en ökning om 0,2 procent jämfört med år 2016. Detta som ett resultat av att e-handeln stod för huvudparten av försäljningstillväxten i branschen. Dagligvaruhandeln i butik drevs fortsatt framåt av befolkningsökningar och ökade med 2,0 procent under samma period.
  • Trots en försiktig tillväxt under år 2017 ökade 179 av Sveriges 290 kommuner sin detaljhandels-omsättning. 47 kommuner uppvisade oförändrad omsättning och 64 en negativ omsättningsutveckling under perioden.
  • De tio omsättningsmässigt största kommunerna står för en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket och Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för närmare 21 procent av omsättningen i riket.
  • Starkast utveckling i detaljhandeln i riket* hade Solna kommun (Stockholms län) med en tillväxt om 4 procent, vilket motsvarar en ökning med 270 miljoner kronor. Näst starkast utveckling hade Umeå (Västerbottens län) med en tillväxt om 3 procent, vilket motsvarar en ökning med knappt 280 miljoner kronor.
  • Förutsättningarna för hushållens konsumtion framöver är stabila, om än färgade av osäkerheten på bostadsmarknaden. Hela handeln gynnas av de goda konsumtionsförutsättningarna, men e-handeln väntas även fortsättningsvis stå för en stor del av detaljhandelns totala tillväxt.
  • I dagsläget står den butiksbundna handeln för 91 procent av den totala omsättningen medan e-handeln står för 9 procent.

* Avser kommuner med en befolkning över 50 000 invånare.

För ytterligare information och kommentarer:

Rickard Johansson, Analytiker, HUI Research, 072-543 90 76, rickard.johansson@hui.se
Monica Bruvik, Analytiker, HUI Research, 072-525 17 53, monica.bruvik@hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Ett led i detta är finansiering av forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen, samt öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik. www.handelsradet.nu.

Handeln i Sverige är en unik databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se.

Taggar:

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera

Dokument & länkar