Humana rapporterar resultatet för första kvartalet 2020

Report this content

Ett kvartal präglat av mobilisering, sammanhållning och hjältedåd

Humanas fokus under första kvartalet, framförallt andra halvan, var i likhet med övriga samhället riktat mot förberedelser och hantering av det nya coronaviruset. Humana har 9 000 kunder och klienter, många i riskgrupper, och samtliga verksamheter måste motverka smittspridning och hantera eventuell smitta. Finansiellt var utvecklingen god. Intäkterna ökade med 13 procent, varav 4 procent organiskt, och rörelseresultatet stärktes, trots viss negativ effekt kopplad till pandemin i slutet av kvartalet.

Första kvartalet, januari-mars, 2020 i korthet

  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 938 miljoner kronor (1 708), en ökning med 13 % varav den organiska tillväxten var 3,8 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 98 Mkr (77), en ökning med 28 %.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 53 Mkr (44).
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,00 kronor (0,83).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 95 Mkr (33). 

Väsentliga händelser i första kvartalet och efter kvartalets slut

  • Humanas styrelse fattar beslut om att revidera de finansiella målen. De reviderade finansiella målen gäller från 2020.
  • Med anledning av den rådande situationen till följd av covid-19-pandemin beslutar styrelsen den 30 mars att återkalla förslaget om utdelning i syfte att öka bolagets handlingsfrihet och stärka bolagets finansiella uthållighet. Humanas årsstämma äger rum den 7 maj 2020, samma dag som denna rapport publiceras.
  • Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet är att möjliggöra en överlåtelse av aktier till deltagare i ett aktiesparprogram för anställda som löpt sedan 2017 och fram till 31 januari 2020. Högst 60 000 egna aktier får förvärvas till ett maximalt belopp om 3 600 000 kronor. Återköpsperioden löpte mellan 31 mars 2020 och 14 april 2020. Antalet återköpta aktier är 52 462.
  • Humana etablerar en krisorganisation för att säkerställa en god hantering och minimerad smittspridning av covid-19-viruset. Riskanalyser genomförs löpande i alla verksamheter och en rad försiktighetsåtgärder vidtas. Bland annat införs besöksstopp på Humanas äldreboenden. Arbetet fortgår.
  • Humana har i april förlängt befintliga lånefaciliteter, med oförändrade villkor, ytterligare ett år, till 2022.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet

"Årets första kvartal tog för Humana, liksom för alla bolag, en vändning som inte liknar något vi tidigare upplevt. Redan innan det stod klart att samhällsspridning av covid-19 inte skulle kunna undvikas hade Humana en krisorganisation i gång för att stödja hanteringen i våra verksamheter. Arbetet handlar om att göra riskanalyser, se till att våra rutiner hela tiden är fullt ut anpassade till rådande läge, att säkra tillgången på skyddsutrustning samt kommunikation med medarbetare, kunder, klienter och anhöriga. Inom vår äldreomsorg, som finns i Sverige och i Finland, har det varit en särskilt krävande tid, där vi dagligen lägger stor kraft på arbetet med att motverka smittspridning och hantera eventuell smitta på ett bra sätt. Men detsamma gäller alla våra verksamheter. Totalt har Humana 9 000 kunder och klienter och samtliga verksamheter måste hantera utvecklingen vad gäller covid-19, om än i olika grad och med olika utmaningar i arbetet", säger Rasmus Nerman.

"Finansiellt såg vi en god utveckling det första kvartalet. Humanas rörelseintäkter uppgick till 1 938 Mkr, en ökning med 13 procent som dels förklaras av förra årets förvärv i Finland, dels av en organisk tillväxt på 4 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 98 Mkr och rörelsemarginalen till 5,1 procent. Den pågående pandemin gav de sista veckorna i kvartalet en viss negativ effekt på såväl intäkter som kostnader", säger han.

”Pandemin sätter Humana, liksom hela samhället, på hårt prov och kommer fortsatt ta mycket av vårt fokus under innevarande kvartal och resten av året. Vi räknar med högre kostnader kopplat till covid-19 även i andra kvartalet samtidigt som även intäkterna förväntas påverkas. I slutänden handlar det förstås om hur vi klarar omsorgen av våra kunder och klienter och arbetsmiljön för våra 15 000 medarbetare. Jag är stolt över vad vi alla tillsammans har åstadkommit så här långt. Det har varit hårt arbete, mycket oro men också stor sammanhållning och ett otroligt engagemang. Ett varmt tack till alla medarbetare men också till våra kunder, klienter och anhöriga som alla har bidragit. Årets medarbetarundersökning, som nyligen blev klar, bekräftar och förstärker tidigare års fina resultat där den övergripande medarbetarnöjdheten ökade ytterligare. Jag är övertygad om att resultaten i medarbetarundersökningen tillsammans med resultaten i vårt kvalitetsindex, Humana Quality Index, är viktiga indikatorer på hur starka vi kommer att kunna stå framåt”, säger Rasmus Nerman.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 7 maj 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. Med anledning av den pågående pandemin kommer även kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm närvara för att kunna svara på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5055 8354
UK: +44 33 3300 9031
USA: +1 833 526 8397

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, vice vd och CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se

Prenumerera

Dokument & länkar