Bokslutskommuniké jan – dec 2018

Perioden januari – december 2018

 • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 21 195 (kSEK 9 148)
 • Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -5 652 (kSEK -23 280)
 • Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -12 217 (kSEK –29 952)
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -12 607 (kSEK -30 125)
 • Resultat per aktie: SEK -0,08* (SEK -0,68)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,17* (SEK 0,46)

Fjärde kvartalet oktober – december 2018

 • Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 9 642 (kSEK 3 428)
 • Kvartalets resultat före avskrivningar uppgick till kSEK 2 691 (kSEK -3 915)
 • Kvartalets resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK 1 099 (kSEK -5 581)
 • Kvartalets resultat uppgick till kSEK 1 001 (kSEK -5 617)
 • Resultat per aktie: SEK 0,02* (SEK -0,13)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 • Den 10 oktober meddelar Hybricon att bolaget kallar till extra bolagsstämma den 19 november 2018. I kallelsen föreslås att stämman beslutar om ändring av bolagsordning, genomförande av en företrädesemission, utgivande av teckningsoptioner samt beslut om förvärv av serviceföretag. Valberedningen föreslår nyval av Gert Norrevik som ny styrelseledamot efter att Peter Östlund på grund av privata skäl valt att avsluta sitt uppdrag.
 • Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget sänker skuldsättningen från 16 MSEK till 5 MSEK genom försäljning av elbuss och lager samt konvertering av lån.
 • Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Seavea Service AB ”Seavea”, ett lokalt servicebolag för fordon och vägutrustning, i syfte att stärka sin position inom service av tunga fordon, elfordon och laddningsstationer i norra Sverige. Köpeskillingen uppgår till cirka 3,8 MSEK.
 • Den 17 december 2018 meddelar Hybricon att företrädesemissionen, med teckningsperiod 28 november – 12 december 2018, tecknades till 82 procent. Bolaget tillfördes i eget kapital därmed cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Den 11 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget har fullföljt övertagandet av inkråmet i Seavea Service AB och har för avsikt att flytta till Seavea Services lokaler. Genom övertagandet förstärks Hybricons erbjudande avseende service och underhåll gentemot kunder, samtidigt som den förvärvade rörelsens befintliga årliga omsättning om cirka 10 MSEK och kassaflöde tillförs Hybricon.
 • Den 17 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget erhållit en order från Skellefteå Buss AB avseende sex stycken 12 meters elbussar med tillhörande depåladdare och servicekontrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 35 MSEK.
 • Den 25 januari 2019 meddelar Skellefteå Buss AB att de förlängt tiden för överklagande avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit. Tiden för överklagande var ursprungligen tio dagar från tilldelningsbeslutet, men förlängdes till den 6 februari 2019. Skellefteå Buss AB meddelade sedan den 1 februari 2019, att de valt att förlänga tiden ytterligare, till den 11 februari 2019.
 • Den 11 februari 2019 meddelade Hybricon att Skellefteå Buss AB har fått in en överklagan avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit.

VD:s kommentarer om verksamheten 

Vi står stärkta och starka!

Efter ett år som började mindre bra för Hybricon så var avslutningen av 2018 desto ljusare. Än mer glädjande är att det nya året började på bästa tänkbara sätt för bolaget. Det finns således all anledning att vara optimistisk inför 2019.

I januari i år tog Hybricon, under full internationell konkurrens, en order från Skellefteå Buss AB om sex stycken 12-meters elbussar, plus tillhörande depåladdare och servicekontrakt. Dessutom ingår en option om ytterligare sex elbussar.

Det bör påpekas att det inkommit en överklagan från en annan anbudslämnare. Men oavsett om köpet blir av eller inte så är beställningen från Skellefteå ändå en tydlig signal om våra ultrasnabbladdade elbussars konkurrenskraft. 

Vi hyser inga tvivel om att vi kommer att klara såväl leverans som övriga åtaganden. För beställningen från Skellefteå var inte någon tillfällighet. Det är istället resultatet av det gångna årets gedigna och målmedvetna arbete. Vi har arbetat intensivt med att åtgärda de tekniska problem som vår förserie av elbussar har förknippats med, för att därefter helt fokusera på försäljning och marknadsetablering. Det var just de tekniska problemen, och de tvivel som dessa gav upphov till, som ledde till att vi noterade vissa bakslag under första halvan av 2018, bland annat att vi missade en order från Umeå Kommun.

Förutom att vårt tekniska arbete ledde till att Hybricon nu kan erbjuda potentiella kunder eldrivna bussar med hög prestanda för vinterklimat så har vi under det gångna året även genomfört ytterligare åtgärder som stärkt bolaget.

Förvärvet av bolaget Seavea Services rörelse gör att vi nu kan erbjuda en mer fullskalig service. Det stärker ytterligare vår position inför framtida anbud och offerter. Till följd av förvärvet kommer vi också att omorganisera oss rent fysiskt till de förvärvade företagets lokaler, vilket betyder en bättre lokalisering samt lägre fasta kostnader.

Att vi numera har lagt det mesta av produktionen hos vår tillverkare i Tjeckien betyder också det att vi stärkt kostnadseffektiviteten. I slutet av 2018 genomförde bolaget även en nyemission, som gjorde att vi nu står starkare finansiellt.

Alla som verkar i vår bransch vet vilken kritisk betydelse som beställningar av den typ vi fick i januari har för ett bolag som Hybricon. Går affären igenom är det ingen överdrift att beskriva det som en game changer. Vi har då en helt annan styrka i vårt försäljningsarbete. Inte minst gäller det marknadsföringen av Hybricons elbussar som är anpassade till hårt vinterklimat.

Positivt är det naturligtvis också att den generella marknadstrenden gynnar Hybricon. Den allmänna uppfattningen är att utsläppsfri eldriven kollektivtrafik är framtiden. Inte minst gäller det offentliga myndigheter i såväl Sverige som övriga Norden, som ställt upp höga och krävande mål när det gäller att minska utsläppen av koldioxid.

Vi är på väg att etablera oss på en växande och expansiv marknad.

Väl mött under 2019.

Johan Suup, Verkställande direktör

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Spot Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera