Delårsrapport jan – juni 2018

Perioden januari – juni 2018

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 10 322 (kSEK 5 076)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK –9 018 (kSEK -19 160)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK -9 205 (kSEK -19 297)
  • Resultat per aktie: SEK -0,21 (SEK -0,43)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,26 (SEK 0,71)

Andra kvartalet april juni 2018

  • Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 6 823 (kSEK 1 677)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK –1 432 (kSEK -9 838)
  • Periodens resultat uppgick till kSEK –1 539 (kSEK -9 882)
  • Resultat per aktie: SEK -0,03 (SEK -0,22)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

Den 8 maj 2018 meddelade Hybricon att bolaget tecknat ett ramavtal med Nettbuss AS gällande möjlig leverans av elbussar och tillhörande tjänster.

Hybricon meddelar den 14 maj 2018 att Umeå Kommunföretag valt att tilldela en annan

leverantör ordern rörande upphandling av elbussar och laddstationer med tillhörande service

och reparationstjänster. Styrelsen har därefter analyserat och utvärderat beslutsunderlaget och meddelade den 21 maj att bolaget kommit fram till att ingen saklig grund fanns för överklagan.

Den 4 juni 2018 meddelar Hybricon att bolaget – som ett led i kommunicerad kostnadsreducering på grund av utebliven order – har genomfört facklig förhandling om neddragningar av personalstyrkan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD:s kommentarer om verksamheten 

Trots att Hybricon under våren gick miste om en viktig order så finns det ändå anledning att peka på de faktorer som har utvecklats positivt under första halvan av 2018. Den viktigaste är att uppgraderingen av vårt system gör att vi har en fungerade produkt att erbjuda marknaden.

I maj i år blev det klart att Hybricon inte får beställningen av nya elbussar från Umeå Kommun. Detta var naturligtvis ett bakslag för bolaget som det i nuläget är svårt att se de långtgående konsekvenserna av. Men det finns ändå skäl att trycka på det positiva som faktiskt har hänt så här långt under 2018.

Det absolut främsta är stora utvecklingssteg av våra produkter som gör att vi har fullt fungerande och vintertestade bussar att erbjuda våra potentiella kunder, där en av över hundra förbättringar är en ny teknisk lösning gällande hjulmotorerna.

Detta är värt att påpeka eftersom problemen med just hjulmotorena var det som till stor del bromsade utvecklingen under 2017. Det är också värt att påpeka eftersom det finns skäl att tro att många aktörer, inklusive många potentiella kunder, förmodat att dessa tekniska problem kvarstår. Så är alltså inte fallet, och en viktig uppgift för oss är att föra ut budskapet till marknaden att våra bussar fungerar och producerar mycket bra, även vid körning i tio centimeter nysnö i -25°C.

Positivt är också att den totala marknaden för eldriven kollektivtrafik växer, och förväntas växa ytterligare. En viktig drivkraft är att många större städer och geografiska regioner har planer på att införa miljözoner och har fastställda mål att minska buller och koldioxidutsläpp. I Sverige finns beslutet att transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 procent fram till 2030. Att Hybricon ligger långt fram inom ett segment som inte bara växer, utan också förväntas bli dominerande inom några år, känns naturligtvis både spännande och hoppingivande. Med våra eldrivna bussar anpassade för vinterklimat gör att vi dessutom är extra starka inom en nisch som också förväntas växa de kommande åren.

Bolagets ledning och styrelse har startat ett antal affärsutvecklingsprojekt i syfte att bredda verksamheten. Det kommer i så fall ske inom det område där vi byggt upp vår kompetens, det vill säga utveckling och service av elfordon eller inom transportsektor med potential till närstående elektrifiering. Min förhoppning är att vi innan årsskiftet skall kunna presentera en breddad verksamhet och förutsättningar för finansiering för att brygga likviditeten fram till nya order.

Besparingsprogrammet som lanserades i början av juni löper enligt plan och beräknas vara genomfört under tredje kvartalet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvecklingen hittills under året har bjudit på både motgångar och framsteg. Men det positiva är att vi har något att jobba både med och för, det vill säga att med våra bussar etablera oss på en krävande men expansiv marknad.

Johan Suup

Verkställande direktör

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hybricon Bus System AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018.

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvecklingen hittills under året har bjudit på både motgångar och framsteg. Men det positiva är att vi har något att jobba både med och för, det vill säga att med våra bussar etablera oss på en krävande men expansiv marknad
Johan Suup (VD)