KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HYBRICON BUS SYSTEM AB (PUBL) AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2018

Aktieägarna i Hybricon Bus System AB (publ), 556936-2196, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 11.00 i Hybricons lokaler på Strömvägen 4 i Umeå. I händelse av stort deltagande kommer annan lokal att aviseras. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 15 maj 2019. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon Bus System AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i stämman omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid, så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut om följande

            a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

10. Val av styrelsen och av revisor.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Val av valberedning

13. Ändring av bolagsordningen

14. Beslut om minskning av aktiekapitalet

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen.

16. Övriga ärenden.

17. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.

18. Ordförande avslutade stämman.

Förslag till beslut

Aktieägaren Fredrik Jonsson, kommer genom fullmakt företräda ett antal av de större ägarna, föreslår följande:

Punkt 8; Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter, föreslår att årsstämman beslutar om 4 ledamöter.

Punkt 9; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, att årsstämman beslutar om 50 000 kr till var och en ledamot samt för ordförande 100 000 kr. Arvode till revisor enligt löpande arvode. Arvodet föreslås betalas ut två gånger per år, i december och maj. Vidare föreslås att arvodet ska räknas upp utifrån konsumentprisindex med första jämförelseperiod maj 2019.

Punkt 10; Val av styrelse och revisor, att årsstämman beslutar om omval av styrelsens ordförande Martin Rogersson, ledamöterna Leif Herlitz, Gert Norrevik, samt Erik Albinsson

Punkt 12; val av valberedning och ersättningskommitté 

Föreslås att stämman väljer till valberedning samt ersättningskommitté Fredrik Jonsson tillika sammankallande, och Joakim Larsson.

Punkt 13, Ändring av bolagsordningen

Men anledning av förslag om minskning av aktiekapital föreslås ändring av bolagsordningen och aktiekapitalets gränser. Nuvarande gränser minst 8 000 000 sek och högst 32 000 000 sek förslås ändras till minst 4 600 000 sek och högst 18 400 000 sek.

Föreslås att ändra antal ledamöter till minst fyra och högst sex.

Punkt 14; Minskning av aktiekapitalet

Det föreslås att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier. Minskningen föreslås genomföras genom minskning av kvotvärdet från nuvarande 0,10 sek till 0,03 sek.

Aktiekapitalet föreslås minskas från nuvarande 15 395 667,50 sek till 4 618 700,25 sek. Minskningsbeloppet 10 776 967,25 sek föreslås överföras till fritt eget kapital.

Minskningen medför ändring av bolagsordningen, se p 13 ovan.

Punkt 15, Beslut om bemyndigande för styrelsen. Fredrik Jonsson föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst till högst 125 000 000 aktier. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall i huvudsak vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv, som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strömvägen 4, Umeå fr.o.m. måndagen den 29 april 2019, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon Bus System AB (publ), Att: VD Johan Suup, Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Totalt antal aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 153 956 675.

Efter årsstämman serveras lättare förtäring.

Umeå i april 2019

Hybricon Bus System AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar