Kommuniké från extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB

Idag, den 27 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga beslut var enhälliga och togs i enlighet med de förslag som styrelsen presenterat.

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enl. Bilaga 1

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enl. bilaga 2.

r ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, e-post johan.suup@hybricon.se eller www.hybricon.se
Erik Albinsson, tf CFO, tel +46(0) 70 492 78 33

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.