ICTA Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

  • ICTAs resultat för andra kvartalet är inte tillfredställande, trots viss sekventiell återhämtning. FFW rapporterar god orderingång 
  • De tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna i dotterbolagen och i moderbolaget är genomförda och har börjat ge effekt 
  • Som tidigare meddelats, har ICTA under kvartalet slutfört förvärvet av utestående 30,9 procent av FFW 
  • Michael Drejer har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträdde den 4 maj 2018
MSEK 2018
Apr-jun
2017
Apr-jun
2018
Jan-jun
2017
Jan-jun
2017
Jan-dec
Nettoomsättning 76,7 90,1 154,7 181,8 335,4
Rörelseresultat -2,7 4,2 -5,1 10,1 3,6
Rörelsemarginal, % -3,5 4,7 -3,3 5,5 1,2
Resultat före skatt -4,5 3,1 -8,9 8,2 -3,1
Resultat från kvarvarande verksamhet efter skatt -4,3 1,9 -6,5 5,1 -2,5
Resultat från affärsområde som är avyttrat - 1,3 - 4,7 13,2
Resultat -4,3 3,2 -6,5 9,8 10,6
Resultat per aktie, SEK -0,30 0,40 -0,65 1,45 2,30
Eget kapital per aktie, SEK 12,15 32,60 12,15 32,60 28,40
Soliditet, % 56 38 56 38 43
Avkastning på sysselsatt kapital, % -6,1 -9,7 -9,7 4,8
Avkastning på eget kapital, % -1,4 -29,2 -1,4 -29,2 7,4

VD har ordet
Detta är mitt första VD-ord sedan mitt tillträde som VD och koncernchef för ICTA den 4 maj 2018. Mina första månader på jobbet utgör ett omställningarnas kvartal, där jag och den styrelse som tillträdde samtidigt som jag fokuserat på att genomlysa verksamheten, slå fast mål och prioriteringar och utarbeta planer för att återskapa lönsamhet i koncernen. 

Våra mål
Vid vårt första styrelsemöte tidigt i maj slog vi fast att styrelse och ledning ska skapa aktieägarvärde genom att arbeta mot tre övergripande mål:

  1. Återskapa den tillväxt och lönsamhet som de rörelsedrivande bolagen FFW och River historiskt uppvisat.
  2. Ytterligare skära kostnader i moderbolaget och de rörelsedrivande verksamheterna.
  3. Säkra värdet i ICTA:s ägarandel i spelstudion Isbit Games.

FFW och River
Vi arbetar nu med hög intensitet för att återskapa lönsam tillväxt i både FFW och River, med särskilt fokus på intensifierad försäljning.

FFW – som numera är ett helägt dotterbolag till ICTA – visar en god försäljning och en stark orderingång, som överstiger förväntningarna.

River – där ICTA äger 70 procent – har å andra sidan upplevt en fortsatt svag utveckling under det andra kvartalet. River har också påverkats negativt av reservering för möjliga kreditförluster avseende tidigare kvartal. Tillsammans med bolagets ledning, implementeras nu försäljningsdrivande åtgärder samtidigt som samarbetet mellan River och FFW intensifieras.

Kostnadsnedskärningar
Kostnadsnedskärningarna vad avser central administration och overhead fortsätter och kommer att vara prioriterade åtgärder även under resten av året.

Sammanfattning och utblick
Sammanfattningsvis är ICTA:s resultat fortfarande långt från tillfredsställande, men jag bedömer att vi identifierat nödvändiga åtgärder och är på god väg att återskapa den lönsamma tillväxt som är koncernens övergripande mål

Ny CFO för ICTA
Styrelsen har utsett Magnus Sveen Christensen till ny CFO för ICTA och medlem av ICTA:s koncernledning med omedelbart tillträde. 

Magnus Christensen är sedan 2014 CFO för FFW och kommer att fortsätta i denna roll parallellt med sina uppgifter i moderbolaget.

Nästa rapporttillfälle: Rapport för tredje kvartalet lämnas den 9 november 2018 

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: icta.se

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se

ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.com

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm
Tel: +45 661 10 000 

www.icta.se

Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding Aps och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 412 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Vietnam.

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 08.00.  

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar