Information om marknadsläget samt strategi framåt från ICTA AB (publ)

I samband med den extra bolagsstämma vilken genomförs idag 19 december 2017, kommer bolagets VD och koncernchef ge en presentation om marknadsläget samt strategi framåt för koncernen. Informationen som sådan är att betrakta som insiderinformation varför den även tillkännages i detta pressmeddelande.

Sammanfattning:

 • ICTA Digital (FFW & River):
  • FFW:s orderingång har under fjärde kvartalet förbättrats och effektiviseringar har genomförts vilket minskar kostnaderna 2018.
  • Rivers utveckling under fjärde kvartalet har varit svagare än beräknat.
 • ISBIT:
  • Ny version av Zlatan Legends lanserades den 13 december.
 • Koncernen (ICTA AB):
  • Positiva engångsposter under fjärde kvartalet om cirka 7 MSEK.
  • Målsättning om 10 MSEK i årlig besparing givet nya koncernstrukturen.
 • Strategi framåt:
  • Den nya strategin innebär i praktiken att ICTA, inom 18 månader, sannolikt kommer ha konsoliderat 100 procent av ägarskapet i de portföljbolag som har bäst förutsättningar för värdetillväxt.

FFW (80 procent av ICTA Digital)

 • Återhämtad orderingång under det fjärde kvartalet 2017:
  • Orderingången uppgår under det fjärde kvartalet, till dags dato, till 9,2 (8,9 Q4 2016) MUSD vilket är en tydlig återhämtning, framförallt i USA, jämfört med den svaga orderingången under det tredje kvartalet.
  • Under kvartalet har flera nya kunder tillkommit, exempelvis Security Benefit, GCP Applied Technologies, City University of New York, Grønlands Selvstyre, Food Service Danmark och JKE Design.
 • FFW har minskat kostnaderna genom effektiviseringar inom den amerikanska verksamheten (vilket berör 35 medarbetare) under kvartalet samtidigt som 10 medarbetare rekryterats inom användarupplevelse (UX) och försäljningsorganisationen i USA och Europa.
 • I all väsentlighet ger kvartalets orderingång och effektiviseringar effekt på omsättning och resultat för 2018 men har en begränsad effekt på omsättning och resultat under det fjärde kvartalet 2017.

River (20 procent av ICTA Digital)

 • Svagare utveckling under det fjärde kvartalet än beräknat:
  • En av Rivers största kunder har valt att centralisera den typ av tjänster som River levererar inom Content Marketing till annat europeiskt land, vilket påverkar Rivers omsättning negativt under kvartalet.
  • Ett mindre antal kunder har även minskat sina investeringar via River under kvartalet eller valt att skjuta projektstarter till 2018.
 • Åtgärder:
  • För att dels möta den förändrade efterfrågan och dels fortsätta utvecklingen av River som bolag har ett arbete inletts med fokus på följande:
   • Reducera Rivers fasta kostnader inom de delar av bolaget där efterfrågan minskat, vilket påverkar ett mindre antal tjänster.
   • Investera i nyckelkompetenser inom de delarna av Rivers erbjudande som har en stark tillväxtpotential såsom Experience & Technology.
  • Parallellt pågår ett aktivt försäljningsarbete. Nya kunder har vunnits i slutet av kvartalet med planerade projektstarter i början av 2018.

ISBIT GAMES

 • Zlatan Legends 2.0 lanserat den 13 december:
  • Finns numer att ladda ner för såväl Android och iOS (Iphone).
  • Sex nya språk har lagts till med fokus på den asiatiska marknaden.
  • Förenklad UI för att enklare komma igång med spelet.
  • Endless mode som nytt huvudspelval för att snabbare uppleva hela spelet.
 • Ny ordförande, Robert Andersson:
  • Tidigare VD på Catena Media och River samt en av ISBITs grundare.
  • Har tidigare arbetat med affärsutveckling på spelbolaget DICE.
  • Kommer att verka operativt med fokus först och främst på kommersialisering av ISBIT.

Koncernen

 • Positiva engångsposter under fjärde kvartalet:
  • Engångsposterna är kopplade till rörelsekapitaljusteringar som gjorts i samband med avyttringen av Strategic Communications samt kopplade till lönsamhetsutvecklingen inom ICTA Digital under 2017 och därtill kopplade ”earn outs”.
  • ICTA AB kommer, mot bakgrund av ovanstående, att boka positiva engångsposter i fjärde kvartalet om cirka 7 MSEK.
  • Av dessa engångsposter är cirka 6 MSEK icke kassapåverkande.
 • 10 MSEK i årliga besparingar med fokus på ledning och hyreskostnader:
  • Den nya koncernstrukturen och koncernens storlek har föranlett ett arbete för att minska kostnaderna med cirka 10 MSEK per år, vid full effekt.
  • Bedömningen är att dessa kostnadsreduktioner kan påverka koncernens rörelseresultat positivt med minst 5 MSEK under 2018.
  • Ledningskostnader kommer att minskas genom samordning av ledningsfunktionen mellan moderbolaget och dotterbolagen.
  • Vi avser att återkomma med mer detaljerad information angående dessa besparingar i samband med bokslutskommunikén 2017 (16/2-2018).

Strategi framåt

 • ICTA är idag, genom sina portföljbolag, mycket väl positionerade inom respektive nisch med god förmåga och kompetens att möta en alltmer digital värld. Såväl FFW som River levererar affärsutvecklande och affärsdrivande lösningar där kundanpassade webbapplikationer, e-handelslösningar och mobila lösningar utgör navet.
 • ICTA:s målsättning för perioden 2018-2020 är att maximera värdet för bolagets aktieägare genom en fortsatt utveckling av portföljbolagen. Detta kan bland annat omfatta sammanhängande kapitaliseringar, företagsförvärv, strukturaffärer, marknadsnoteringar och försäljningar.
 • I praktiken innebär det att ICTA, inom 18 månader, sannolikt kommer ha konsoliderat 100 procent av ägarskapet i de portföljbolag som har bäst förutsättningar för värdetillväxt.

Presentationen från stämman bifogas i detta pressmeddelande och finns att tillgå på ICTA.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@icta.se  

Timo Salmela, ekonomidirektör, 0704-14 33 55, timo.salmela@icta.se

Erik Kronqvist, ir-ansvarig, 0706-97 22 22, erik.kronqvist@icta.se

Om ICTA:

ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 445 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och Australien.

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 15.00 CET.

Taggar:

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm