Intellecta Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

INTELLECTAS FORTSATTA TILLVÄXT GENERAR ÖKAD VINST PER AKTIE

  • Byråintäkterna ökade med 37 %
  • EBIT ökade med 48 %
  • Vinst per aktie ökade med 75 %
  • Intellectas mål för 2016 kvarstår

För koncernen som helhet ökade byråintäkterna med 37procent och utgjorde 92 procent av omsättningen. Rörelseresultatet förbättrades med 48 procent och EBIT-marginalen på byråintäkterna ökade till 8.3 procent.

Affärsområde Digital visade en fortsatt hög tillväxt tack vare förvärvet av Blink Reaction under andra kvartalet föregående år. Byråintäkterna ökade med 77 procent till 80,6 MSEK, varav 15,7 procent organiskt, exklusive Bysted A/S. EBIT ökade till 7,7 MSEK. Som tidigare kommunicerats har säsongsvariationerna ändrats och den allt större exponeringen i USA påverkar kvartalets resultat. Fjärde kvartalet kommer fortsättningsvis vara Digitals bästa kvartal. Starka avslut under Q4 2015 ledde dock till en långsammare start av 2016. Ett par större kunder har också haft en lägre aktivitetsnivå under Q1 än tidigare. Intellecta gör bedömningen att uppgraderingen av CMS-verktyget Drupal till den nya versionen Drupal 8, som lanserades under hösten 2015, kommer att generera ökad efterfrågan först mot slutet av 2016/början av 2017. Efter kvartalets utgång har Digital haft ett starkt orderinflöde i april med stora nya internationella affärer, särskilt i Europa, om sammanlagt drygt 30 MSEK i byråintäkter.

Affärsområde Strategic Communications byråintäkter var något lägre under kvartalet. Den fortsatta renodlingen och ompositioneringen av erbjudandena har lett till nya kunder och uppdrag, varav flera är samarbeten bolagen emellan. Under första kvartalet deltog två eller flera Intellecta-företag i sju gemensamma anbud som lämnades i offentliga upphandlingar. Vid ytterligare elva tillfällen lämnade två Intellecta-företag antingen gemensamma offerter eller hjälpte ett systerföretag att få lämna offert till befintlig kund. Sex av dessa offerter ledde till vunna uppdrag. Bättre effektivitet i verksamheten samt balans mellan fasta personalkostnader och användning av frilansare ger möjligheter att anpassa kostnads-massan. EBIT och rörelsemarginal förbättrades under kvartalet. EBIT ökade till 4,5 MSEK och rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 11,6 procent.

Trots oro i omvärlden och även i Sverige, inledde Intellecta 2016 med ett starkt första kvartal. Koncernens nya plattform i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi skapar utrymme för helt nya affärer och ger önskade effekter inom såväl tillväxt och lönsamhet som vinst per aktie, säger Yann Blandy, vd och koncernchef.

Jag är också mycket glad över den starka tillväxten av vinst per aktie och känner en fortsatt försiktig optimism inför resten av året, fortsätter Yann Blandy.

Intellectas tidigare kommunicerade mål för 2016 står fast:

  • 2016 ersätts nettoomsättningsmålen med mål på byråintäktsnivå som ett mer relevant mätvärde för koncernens verksamhet och för bättre jämförbarhet med Intellectas internationella konkurrenter, WPP, IPG, Omnicom, Publicis, Dentsu, Havas,m.fl.
  • Byråintäkter: Intellecta ska närma sig byråintäkter om 500 MSEK på årsbasis, motsvarande en tillväxt om 20–25 procent. Under 2016 kan Blink Reaction, numera en del av FFW, räknas in redan från Q1 (tillkom i Q2 under 2015). Intelledta siktar på en fortsatt stark organisk tillväxt för affärsområde Digital samt en organisk tillväxt på mellan 0–5 procent för affärsområde Strategic Communications.
  • EBIT-marginal på byråintäkter: För året som helhet har koncernen som mål att uppnå en EBIT-marginal på byråintäkter på mellan 7,5–9,5 procent. Den lägre nivån utgår från ett konservativt marknadsscenario med återhållen investeringsvilja hos kunderna i kombination med fortsatt makroekonomisk oro. Den högre nivån speglar en snabbare tillväxt och en högre investeringsvilja.
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Intellecta siktar mot en tillväxt om minst 50 procent av resultatet per aktie vid 20 procents tillväxt på byråintäkterna och 7,5 procents EBIT-marginal på byråintäkterna.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI- MARS

-   Byråintäkterna ökade med 37,0 procent till 118,9 (87,1) MSEK

-   Rörelseresultatet uppgick till 9,9 (6,7) MSEK

-   Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1,40 (0,80) SEK

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q2 (1 januari – 30 juni) lämnas den 22 juli 2016

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://intellecta.com/

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, Ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 kl. 8:05 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 580 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Citat

Trots oro i omvärlden och även i Sverige, inledde Intellecta 2016 med ett starkt första kvartal. Koncernens nya plattform i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi skapar utrymme för helt nya affärer och ger önskade effekter inom såväl tillväxt och lönsamhet som vinst per aktie
Yann Blandy, VD och koncernchef
Jag är också mycket glad över den starka tillväxten av vinst per aktie och känner en fortsatt försiktig optimism inför resten av året
Yann Blandy, VD och koncernchef