Intellecta Delårsrapport 1 januari- 31 december 2016

Stabilt kvartal avslutar året

  • EBIT för Q4 och för helåret 2016 i linje med tidigare kommunikation
  • Reduktion av nettoskulden och förbättring av det operativa kassaflödet
  • Utdelning för 2016 föreslås till 0,50 (0,90) SEK/aktie

–2016 var ett relativt stabilt år för Intellecta trots vinstvarningen i juli hänförlig till affärsområde Digital i USA. Vi fortsatte att renodla koncernen, utveckla våra erbjudanden och intensifiera våra kundrelationer. Vi kunde också möta våra kunders behov med kreativa och teknologiskt avancerade kommunikationslösningar och som ett resultat ser vi ett fortsatt ökat inflöde av kunder och uppdrag inom båda affärsområdena, inleder Yann Blandy, VD och koncernchef för Intellecta.

Under kvartalet hade affärsområde Strategic Communications en tillväxt på cirka 10 procent på byråintäkterna, exklusive Rewir, med förbättrad lönsamhet. Processen att omstrukturera Rewir och överföra kunder och medarbetare till de andra koncernbolagen har framgångsrikt slutförts. Ett flertal nya kunder som bland andra Sweco, Ejendals, Statistiska Centralbyrån, BillerudKorsnäs, Falck, Bilprovningen, Teknikföretagen och Nordea Markets har tillkommit.

Inom affärsområde Digital var tillväxten av byråintäkterna cirka 11% under kvartalet. Tillväxten var fortsatt stark i Europa (framförallt i Tyskland och Storbritannien) samt på den amerikanska västkusten medan FFWs verksamhet i östra USA fortfarande påverkades negativt av att en större kund kraftigt dragit ner på sina investeringar. Resultatminskningen under kvartalet beror på investeringar i sälj- och marknadsföringsinsatser, lansering på nya marknader (APAC) samt kostnader för att rekrytera nya utvecklingsresurser för att möta den ökande efterfrågan.

Under fjärde kvartalet fortsatte den positiva trenden för Drupal* 8 för FFW och antalet Drupal 8-baserade uppdrag ökade till cirka 24 procent av byråintäkterna från cirka 4–5 procent under tredje kvartalet och 0 procent under första halvåret.

­–Både Gartners och Forrester Research jämförelser av ledande web Content Management System (web CMS) – aktörer identifierar Acquia/Drupal som ett av tre ledande bolag, fortsätter Yann Blandy.

Koncernen som helhet uppvisade ett stabilt resultat, i linje med tidigare kommunikation, för kvartalet och för helåret, före goodwillnedskrivningen under tredje kvartalet. Nettoresultatet och vinsten per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare förbättrades under kvartalet. Samtidigt har ansträngningarna att förbättra kassaflödet intensifierats med effekten att det operativa kassaflödet stärktes och att nettoskulden minskade med cirka 45 MSEK eller 38 procent sedan tredje kvartalet 2016. Intellecta uppfyller därmed alla finansiella covenanter med god marginal.

Styrelsen anser det vara lämpligt att anpassa utdelningen till nettoresultatet för 2016, justerat för nedskrivning av goodwill. Utdelning för 2016 föreslås till 0,50 (0,90) SEK/aktie.

–Intellecta kommer under 2017 att fortsätta renodla verksamheten och erbjudandena i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi för att möta marknadens behov samt för att förbättra koncernens tillväxt och resultat. Vi kommer också att satsa på nya marknader, vilket FFWs lansering på den franska marknaden under första kvartalet är ett exempel på. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla Intellectas anställda! Det är tack vare våra skickliga och engagerade medarbetare som vi kan fortsätta att ständigt förbättras och utvecklas, avslutar Yann Blandy.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER

-    Nettoomsättningen uppgick till 143,9 (131,4) MSEK.

-    Byråintäkterna uppgick till 121,0 (117,7) MSEK.

-    Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (11,2) MSEK

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 8,3 (9,5)

-    Resultatet efter skatt uppgick till 8,7 (5,1) MSEK

JANUARI – DECEMBER

-    Nettoomsättningen ökade till 511,5 (474,6) MSEK.

-    Byråintäkterna ökade till 449,4 (410,9) MSEK.

-    Rörelseresultatet uppgick till 23,6 (24,7) MSEK före nedskrivning av goodwill om 57,0 (-) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 5,3 (6,0) procent före nedskrivning av goodwill.

-    Resultatet efter skatt uppgick till -41,7 (12,1) MSEK inklusive nedskrivning av goodwill om 57, 0 (-) MSEK.

Nästa rapporttillfälle:

Delårsrapport Q1 (1 januari – 31 mars) lämnas den 11 maj 2017.

Årsstämma för 2016 kommer att hållas den 11 maj 2017, kl. 16.00 på Intellecta, Birger Jarlsgatan 57 A, 4 tr, Stockholm.

Valberedning:

Vid årsstämman den 12 maj 2016 antogs beskrivning av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning. Processen för valberedningens sammansättning inför årsstämman den 11 maj 2017 utgår från aktieägarlistan från Euroclear per den 31 augusti 2016 under ansvar av styrelsens ordförande som ett led i valberedningens arbete.  Denna process har resulterat i följande sammansättning av valberedningen:

Stellan Atterkvist, ordförande, representerande större B-aktieägare

Lars Fredrikson, representerande största A-aktieägare

Per Granath, representerande mindre A-aktieägare

Richard Ohlson, representerande största B-aktieägare

Information om valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida www.intellecta.com/investerarinformation/bolagsstyrning/valberedningen 

*Drupal är ett webbpubliceringsverktyg (content management system) baserat på fri källkod, vilket innebär att uppgraderingen till nya versioner sker på frivilligt deltagande i en s k Drupal Community. Tidigare uppgraderingar har lett till en starkt ökad efterfrågan på verktyget.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://intellecta.com/investerarinformation/rapporter/

För information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com 

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017, kl. 08.05

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Citat

2016 var ett relativt stabilt år för Intellecta trots vinstvarningen i juli hänförlig till affärsområde Digital i USA. Vi fortsatte att renodla koncernen, utveckla våra erbjudanden och intensifiera våra kundrelationer. Vi kunde också möta våra kunders behov med kreativa och teknologiskt avancerade kommunikationslösningar och som ett resultat ser vi ett fortsatt ökat inflöde av kunder och uppdrag inom båda affärsområdena
Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta AB (pubs)
Både Gartners och Forrester Research jämförelser av ledande web Content Management System (web CMS) – aktörer identifierar Acquia/Drupal som ett av tre ledande bolag
Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta AB (publ)
Intellecta kommer under 2017 att fortsätta renodla verksamheten och erbjudandena i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi för att möta marknadens behov samt för att förbättra koncernens tillväxt och resultat. Vi kommer också att satsa på nya marknader, vilket FFWs lansering på den franska marknaden under första kvartalet är ett exempel på. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla Intellectas anställda! Det är tack vare våra skickliga och engagerade medarbetare som vi kan fortsätta att ständigt förbättras och utvecklas
Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB (publ)