Intellecta Delårsrapport Q4 och Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

INTELLECTA AVSLUTAR STARKT MED ÅRETS BÄSTA KVARTAL OCH INFRIAR SINA MÅL FÖR 2015

  • Kraftigt förbättrat rörelseresultat med cirka 14 MSEK under Q4 och cirka 38 MSEK under 2015
  • Fortsatt god tillväxt av byråintäkterna med 45 procent under Q4 och 41 procent under 2015
  • EBIT-marginalen på byråintäkterna uppgick till 9,5 procent under Q4
  • Utdelning för 2015 föreslås till 0,90 (0,75) SEK/aktie

Intellectas målinriktade arbete att omvandla koncernen från ett företag med rötter i analog kommunikation och tryckeriverksamhet till ett globalt kommunikationsbolag med en väl sammansatt tjänsteportfölj för den digitala världen har gett önskat resultat och visat att vi är på rätt väg.

Efter koncernens omvandling är det fjärde kvartalet säsongsmässigt nu årets bästa. 2015 var inget undantag och Intellecta kan därmed infria sina tidigare kommunicerade mål genom ett starkt sista kvartal.

För koncernen som helhet uppgick rörelseresultatet till 11,2 MSEK under kvartalet och till 24,7 MSEK för hela året.

Byråintäkterna fortsatte att öka. Under kvartalet steg byråintäkterna med 45 procent till cirka 118 MSEK och under hela året med 41 procent till cirka 411 MSEK.

Vår målsättning att EBIT-marginalen skulle närma sig 10 procent under det fjärde kvartalet infriades också med en EBIT-marginal på byråintäkter om 9,5 procent i Q4.

Affärsområde Digital fortsätter att växa med god lönsamhet och en organisk tillväxt på byråintäkterna om 20 procent under året. Affärsområde Strategic Communications avslutade året med ett positivt resultat.

INTELLECTAS LÅNGSIKTIGA STRATEGISKA OMPOSITIONERING RESULTERADE I STARK TILLVÄXT, FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH HÖJD LÖNSAMHET 2015

Idag har Intellecta sin plattform i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi.

Med vår internationella närvaro kan vi arbeta med våra kunder där de befinner sig och expandera till nya marknader tillsammans med dem. Aldrig tidigare har vi varit så agila och så väl rustade att hjälpa våra kunder göra bättre affärer om det så gäller stora komplexa digitala lösningar som innovativa marknadsföringsprojekt och kampanjer, eller till och med spelutveckling och games for marketing, säger Yann Blandy, VD och koncernchef.

Intellectas kundbas har expanderat kraftigt under året och bara under det senaste kvartalet har ett 30-tal nya kunder och uppdrag tillkommit i hela koncernen. Flera är samarbetsprojekt mellan koncernens olika bolag och andelen globala uppdrag har stadigt ökat.

Utdelning för 2015 föreslås till 0,90 (0,75 ) SEK/aktie, motsvarande 52,2 procent av nettovinsten, dvs i linje med vår utdelningspolicy.

Trots signifikanta makroekonomiska risker och oro omvärlden ser jag på det kommande året med försiktig optimism. Vi är nu i rätt läge för att kunna bygga en ännu starkare koncern både när det gäller tillväxt och lönsamhet. Vi har goda och långsiktiga kundrelationer, skickliga medarbetare och erbjudanden som möter kundernas behov, fortsätter Yann Blandy.

2016 kommer nettoomsättningsmålen att ersättas med mål på byråintäktsnivå som en mer relevant måttstock för koncernens verksamhet och för bättre jämförbarhet med internationella konkurrenter. Intellectas mål för 2016 kan därför sammanfattas i följande punkter:

Byråintäkter:

Intellecta ska närma sig byråintäkter om 500 MSEK på årsbasis, motsvarande en tillväxt om 20-25 procent. Under 2016 kan Blink Reaction, numera en del av FFW, räknas in redan från Q1 (tillkom i Q2 under 2015). Vi siktar på en fortsatt stark organisk tillväxt för affärsområde Digital samt en organisk tillväxt på mellan 0–5 procent för affärsområde Strategic Communications.

EBIT-marginal på byråintäkter:

För året som helhet har vi som mål att uppnå en EBIT-marginal på byråintäkter på mellan 7,5–9,5 procent. Den lägre nivån utgår från ett konservativt marknadsscenario med återhållen investerarvilja hos kunderna i kombination med fortsatt makroekonomisk oro. Den högre nivån speglar en snabbare tillväxt och en högre investeringsvilja.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:

Vi siktar mot en tillväxt om minst 50 procent av resultatet per aktie vid 20 procents tillväxt på byråintäkterna och 7,5 procents EBIT-marginal på byråintäkterna.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER- DECEMBER

-    Nettoomsättningen uppgick till 131,4 (108,1) MSEK, en ökning med 21,6 procent.

-    Byråintäkterna ökade med 45,5 procent till 117,7 (80,9) MSEK.

-    Byråintäkterna för affärsområde Digital ökade med 65,5 procent till 80,1 (48,4) MSEK.

-    Rörelseresultatet stärktes till 11,2 (-2,9) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 9,5 (-3,6) procent.

-    Resultat per aktie uppgick till 0,95 (-1,05) SEK.1)

JANUARI–DECEMBER

-    Nettoomsättningen uppgick till 474,6 (393,0) MSEK, en ökning med 20,8 procent.

-    Byråintäkterna ökade med 41,0 procent till 410,9 (291,4) MSEK.

-    Byråintäkterna för affärsområde Digital ökade med 79,6 procent till 262,7 (146,3) MSEK.

-    Rörelseresultatet förbättrades till 24,7 (-13,8) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 6,0 (-4,7) procent.

-    Resultat per aktie uppgick till 1,75 (-4,05) SEK.1)

1)     Avser moderbolagets aktieägare

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: www. intellecta.com/investerarinformation/

Nästa rapporttillfälle:

Årsstämma för 2015 kommer att hållas den 12 maj 2016, kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Information om valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida

www.intellecta.com/investerarinformation/bolagsstyrning/valberedningen/

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 580 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Citat

Med vår internationella närvaro kan vi arbeta med våra kunder där de befinner sig och expandera till nya marknader tillsammans med dem. Aldrig tidigare har vi varit så agila och så väl rustade att hjälpa våra kunder göra bättre affärer om det så gäller stora komplexa digitala lösningar som innovativa marknadsföringsprojekt och kampanjer, eller till och med spelutveckling och games for marketing
Yann Blandy, VD och koncernchef, Intellecta AB (publ)
Trots signifikanta makroekonomiska risker och oro omvärlden ser jag på det kommande året med försiktig optimism. Vi är nu i rätt läge för att kunna bygga en ännu starkare koncern både när det gäller tillväxt och lönsamhet. Vi har goda och långsiktiga kundrelationer, skickliga medarbetare och erbjudanden som möter kundernas behov
Yann Blandy, VD och koncernchef, Intellecta AB (publ)