Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB (publ)

Report this content

Idag, den 5 november 2018, hölls extra bolagsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 oktober 2018 om företrädesemission av högst 34 636 315 aktier. De som på avstämningsdagen den 14 november 2018 är registrerade som aktieägare i Idogen erhåller en (1) teckningsrätt för varje ägd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 1,75 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 2 424 542,05 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 20 november 2018 till och med den 5 december 2018.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.comDenna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018.Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar