Utfall av nyttjande av Teckningsoption 2 (TO2) för teckning av aktier i Idogen AB

Den 18 maj 2018 avslutades tiden för nyttjande av TO2 för teckning av aktier i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”). Totalt nyttjades 3 318 TO2 för teckning av totalt 3 318 aktier innebärande en nyttjande grad av cirka 0,04 procent. Teckningen tillför Idogen netto 18 kSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen om 6 kr/aktie har överstigit börskursen som per fredagens stängningskurs var 3,17 kr/aktie.

"Utfallet av teckningsoptionen var i linje med vad vi förväntade givet den nuvarande börskursen och vi vill tacka de som omvandlade sina TO2 till aktier. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi har idag en kassa som förväntas täcka den planerade verksamheten fram till och med första kvartalet 2019 och har ett år bakom oss med stärkt patentstatus, beviljad särläkemedesstatus (orphan drug designation) i Europa samt ett bidrag från EU Horizon 2020 om 2,9 MEUR som vi beviljats i stark konkurrens” säger Lars Hedbys. 

Antal aktier och aktiekapital
När Idogens emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 20 781 790 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 1 454 725,30 SEK. Härutöver finns 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO3.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018.


Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Utfallet av teckningsoptionen var i linje med vad vi förväntade givet den nuvarande börskursen och vi vill tacka de som omvandlade sina TO2 till aktier. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi har idag en kassa som förväntas täcka den planerade verksamheten fram till och med första kvartalet 2019 och har ett år bakom oss med stärkt patentstatus, beviljad särläkemedesstatus (orphan drug designation) i Europa samt ett bidrag från EU Horizon 2020 om 2,9 MEUR som vi beviljats i stark konkurrens
Lars Hedbys, vd