Valberedningens förslag inför Idogen ABs årsstämma 24 april i Lund

Report this content

Inför årsstämman den 24 april 2018 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford, Christina Herder och Karin Hoogendoorn.  Ulf Blom har avböjt omval.

Valberedningen, som representerar Idogens största ägare, föreslår att styrelsen till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att arvode skall utgå med 300.000kr per år till styrelseordförande och med vardera 150.000kr per år till ordinarie styrelseledamöter.

Av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna är Agneta Edberg, Christina Herder och Karin Hoogendoorn oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslår valberedningen att Deloitte AB med Maria Ekelund som ansvarig revisor väljs till ny revisor.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Cecilia Hollerup (ordförande), representerande HCN Group AB, Rolf Ehrnström, representerande Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 24 april 2018 kl. 15.00 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Den kompletta kallelsen till årsstämman finns på Idogens hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. Idogen förväntas starta den första kliniska prövningen i patienter med blödarsjuka under slutet av 2018. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar