InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – juni 2018

Uppdaterad tidsplan för huvudresultaten från CONDUCT-studien

Perioden april – juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –26,0 MSEK (–15,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –26,0 MSEK (–15,2), motsvarande –0,42 SEK per aktie (–0,24) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –19,7 MSEK (–18,4)

Perioden januari – juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till –44,8 MSEK (–37,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –44,7 MSEK (–37,2), motsvarande –0,72 SEK per aktie (–0,60) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –42,6 MSEK (–37,5)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 82,5 MSEK (155,7)
 • Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 • Antalet aktier vid periodens slut var 62 528 433

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2017.

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2018

 • InDex arrangerade kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april 2018 för investerare, analytiker och media
 • InDex har utvecklat en ny formulering av cobitolimod för oral administrering
 • Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls den 24 maj 2018
 • InDex deltog med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW) 2018

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • InDex uppdaterade tidsplanen för huvudresultaten från CONDUCT-studien till första halvåret 2019


“CONDUCT-studien är på god väg, men vi fick en kraftigare nedgång i patientrekryteringstakten än förväntat under sommaren. Vi bedömer därför att vi inte kommer hinna rapportera huvudresultaten i år. Över hälften av patienterna har redan inkluderats,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. 


VD har ordet
Patientrekryteringen till CONDUCT-studien är på god väg ute i Europa, men vi fick en kraftigare nedgång i rekryteringstakten än förväntat under sommaren. Vi bedömer därför att vi inte kommer hinna rapportera huvudresultaten i år som tidigare kommunicerats. Över hälften av de totalt 215 patienterna har redan inkluderats.

Om rekryteringstakten skulle ligga kvar på den nivå som hittills observerats i CONDUCT-studien kommer vi kunna rapportera huvudresultaten senast under andra kvartalet 2019. Vårt team jobbar dock hårt för att öka rekryteringstakten till den planerade så att resultaten kan presenteras tidigare. Vi fick nyligen godkänt i det sista av de 12 deltagande länderna, Rumänien, och håller fortfarande på att öppna ett par andra kliniker. Därmed kommer vi inom kort att ha drygt 90 kliniker som kan ta in patienter. Om varje klinik bara inkluderar varsin patient till så är vi klara.

Det tog knappt ett år från att vi inkluderade första patienten tills vi passerade hälften. I InDex förra studie med cobitolimod, COLLECT-studien, tog det också ungefär ett år att få in första hälften av patienterna, men bara fyra månader för andra hälften. Vi kommer att meddela när sista patienten inkluderats och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 3 månader därefter.

Den totala kostnaden för CONDUCT-studien antas inte bli högre av en förändring i tidsplanen då avtalen är baserade på ett visst antal aktiviteter som beror av antalet patienter och inte när patienterna kommer in. Med 82,5 MSEK i kassan vid halvårsskiftet 2018 bedömer vi fortsatt att pengarna räcker tills dess att huvudresultaten förväntas finnas tillgängliga.

I början av juni deltog jag på det stora BIO-konventet i Boston och diskuterade InDex senaste framsteg med möjliga framtida partners och andra intressenter. Både CONDUCT-studien, den nya datan om cobitolimods immunologiska verkningsmekanism och utvecklingen av en oral formulering av cobitolimod möttes med positivt intresse. Jag träffade bland annat den amerikanska patientorganisationen för inflammatorisk tarmsjukdom, the Crohn’s & Colitis Foundation. Vi har därefter blivit inbjudna att delta och presentera cobitolimod på deras evenemang IBD Innovate i New York under hösten. Det blir ett utmärkt tillfälle att öka kännedomen om cobitolimod och InDex i USA då både små och stora läkemedelsbolag, forskare och investerare inom fältet kommer att delta.

Den 6 september presenterar jag bolaget på Pareto Securities Health Care Conference i Stockholm. Jag hoppas träffa både nuvarande och blivande aktieägare där och ser med tillförsikt fram emot en intensiv höst.


För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com


Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 8:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar:

Om oss

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.