InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – juni 2019

Report this content

Sista patienten inkluderad i CONDUCT-studien

Perioden april – juni 2019

 •  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 •  Rörelseresultatet uppgick till –17,7 MSEK (–26,0)
 •  Resultatet efter skatt uppgick till –17,7 MSEK (–26,0), motsvarande –0,26 SEK per aktie (–0,42) före och efter utspädning
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –13,9 MSEK (–19,7)

Perioden januari – juni 2019

 •  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
 •  Rörelseresultatet uppgick till –34,9 MSEK (–44,7)
 •  Resultatet efter skatt uppgick till –34,9 MSEK (–44,7), motsvarande –0,51 SEK per aktie (–0,72) före och efter utspädning
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –32,5 MSEK (–42,6)
 •  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 50,5 MSEK (82,5)
 •  Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 •  Antalet aktier vid periodens slut var 68 781 275

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2018.

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2019

 •  InDex gav statusuppdatering avseende patientrekryteringen i CONDUCT-studien.
 •  Sista patienten inkluderad i CONDUCT-studien.
 •  Nytt patent för cobitolimod beviljat i Europa.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 •  Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.


“Det är en betydande milstolpe för InDex att ha fått in de totalt 213 patienterna i CONDUCT-studien och vi räknar med att kunna rapportera huvudresultaten i slutet av augusti,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. 


VD har ordet
Andra kvartalet var intensivt med fullt fokus på att färdigrekrytera vår fas IIb-studie CONDUCT och den 26 juni kunde vi gå ut med den efterlängtade nyheten att vi inkluderat den sista patienten. Det är en betydande milstolpe för InDex att ha fått in de totalt 213 patienterna i studien och vi räknar med att kunna rapportera huvudresultaten i slutet av augusti. De sista patienterna har genomgått studiens besök vid vecka 6 då vi mäter det primära effektmåttet. Nu pågår arbetet med att kvalitetssäkra datan innan databasen kan låsas och avblindas för analys.

CONDUCT-studien bedrivs vid 91 kliniker i 12 europeiska länder och utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av cobitolimod. Studiens målsättning är att identifiera den dosering som ger optimal effekt, i enlighet med de effektmått FDA och EMA rekommenderar för måttlig till svår ulcerös kolit, samtidigt som den goda säkerhetsprofilen som observerats i tidigare kliniska studier bibehålls. Fortfarande har inga säkerhetsproblem noterats i CONDUCT-studien.

I juni kunde vi också rapportera att europeiska patentverket EPO beviljat ett nytt användningspatent för cobitolimod. Det nya patentet utgör ett värdefullt komplement till vår starka portfölj av immateriella rättigheter för cobitolimod i Europa. Patentet ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. Motsvarande patent beviljades i USA i november 2016 och i Japan i augusti 2017, och en motsvarande patentansökan är även inskickad i Kanada.

Det är en mycket spännande tid för InDex som bolag med huvudresultaten i CONDUCT-studien runt hörnet. Positiva resultat kommer att ta oss ett stort steg närmare vårt mål att göra cobitolimod tillgängligt för patienter som lider av ulcerös kolit och som idag saknar behandlingsalternativ med en tillfredställande kombination av effekt och säkerhet. Vi är väl förberedda och jag ser med tillförsikt fram emot studieresultaten som inleder ett nytt kapitel i InDex historia.


För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Fullständing rapport bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/category/delarsrapporter/ 


Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar: