InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – mars 2018

Ny formulering för oral administrering av cobitolimod

PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018PM InDex Pharmaceuicals delårsrapport Q1 2018Perioden januari – mars 2018

 • Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till –18,8 MSEK (–22,1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –18,7 MSEK (–22,0), motsvarande –0,30 SEK per aktie (–0,35) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –22,9 MSEK (–19,1)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 102,1 MSEK (174,1)
 • Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
 • Antalet aktier vid periodens slut var 62 528 433

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2017.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2018

 • Data om cobitolimods verkningsmekanism presenterades på europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) kongress
 • Nytt patent för cobitolimod kommer att utfärdas i Japan

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • InDex arrangerade kapitalmarknadsdag i Stockholm den 25 april 2018 för investerare, analytiker och media
 • InDex har utvecklat en ny formulering av cobitolimod för oral administrering

“En viktig nyhet som kommer att stärka InDex position i kommande partnerdiskussioner är vår lyckade utveckling av en GMP-färdig kapsel som ska intas oralt och frisläppa cobitolimod i tjocktarmen,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. 

VD har ordet
CONDUCT-studien är fortsatt InDex huvudfokus. Vi arbetar mycket aktivt med studien och besöker klinikerna runt om i Europa för att hålla dem engagerade i studien. Vi väntar fortfarande på godkännande från rumänska läkemedelsmyndigheten, men har kontrakterat extra kliniker i de övriga 11 länderna för att nå de planerade 90 klinikerna.

InDex bedriver ett aktivt utlicensieringsarbete och jag ser mycket fram emot att rapportera om våra senaste framsteg på BIO-konventet i Boston i början av juni. BIO är läkemedelsindustrins största nätverkningsmöte med 16 000 representanter från utvecklingsbolag och större läkemedelsbolag som letar nya innovativa produkter till sina portföljer. Vårt viktigaste budskap till potentiella partners kommer vara att CONDUCT-studien utvecklas enligt förväntan och att vårt mål att kunna rapportera huvudresultaten från studien under fjärde kvartalet 2018 ligger fast. Vidare så kommer vi att lyfta fram den nya datan om cobitolimods immunologiska verkningsmekanism som uppmärksammades stort under ECCO-kongressen i februari.

En annan viktig nyhet som också kommer att stärka InDex position i kommande partnerdiskussioner är vår lyckade utveckling av en GMP-färdig kapsel som ska intas oralt och frisläppa cobitolimod i tjocktarmen. Dessutom kan frisättningsprofilen justeras för att riktas till andra delar av mag-tarmkanalen som inte kan nås med den topikala formulering som utvärderas i CONDUCT-studien. En oral version skulle vara enklare för patienterna att ta och bredda den potentiella terapeutiska användningen av cobitolimod till att även innefatta pankolit och till och med Crohns sjukdom. En annan viktig aspekt är att den orala formuleringsutvecklingen ger möjlighet att säkra ytterligare patentskydd.

InDex produktlivscykelstrategi för cobitolimod är att först lansera den topikala formuleringen. Den orala formuleringen kommer att vara en uppföljningsprodukt och nästa steg i dess utveckling är beroende av utfallet i CONDUCT.

I mars beviljades ett nytt japanskt användningspatent för cobitolimod som utgör ett värdefullt komplement till vår befintliga patentportfölj. Motsvarande patent är sedan tidigare godkänt i USA och patentansökningar är inskickade eller kommer att skickas in i Europa och Kanada.

Den 25 april arrangerade vi InDex första kapitalmarknadsdag som blev mycket lyckad. Förutom InDex ledning deltog två internationellt framstående professorer inom inflammatorisk tarmsjukdom och gav sin syn på det medicinska behovet och cobitolimods potential. Filmerna och presentationsmaterialet från dagen ligger på InDex hemsida.

Den 24 maj är alla aktieägare välkomna på årsstämma i InDex och jag hoppas vi ses då.


För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com


Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 8:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar:

Om oss

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.