InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) delårsrapport för januari – mars 2019

Report this content

Slutfasen av patientrekryteringen till CONDUCT-studien

Perioden januari – mars 2019

  •  Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
  •  Rörelseresultatet uppgick till –17,2 MSEK (–18,8)
  •  Resultatet efter skatt uppgick till –17,2 MSEK (–18,7), motsvarande –0,25 SEK per aktie (–0,30) före och efter utspädning
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –18,6 MSEK (–22,9)
  •  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 64,4 MSEK (102,1)
  •  Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
  •  Antalet aktier vid periodens slut var 68 781 275

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2018.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2019

  •  Inga väsentliga händelser under rapportperioden.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  •  InDex gav statusuppdatering avseende patientrekryteringen i CONDUCT-studien.


“Med bara 10 patienter kvar att inkludera bedömer vi att patientrekryteringen kommer att avslutas senast under juni månad,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. 


VD har ordet
Vi har nu inkluderat 205 patienter, av totalt 215 planerade, i fas IIb-studien CONDUCT som utvärderar läkemedelskandidaten cobitolimod. Patientrekryteringen har varierat stort från månad till månad, med mellan 6 och 19 patienter, vilket gjort det svårt att prognostisera återstående rekryteringstid. April blev en genomsnittlig månad med 10 inkluderade och med bara 10 patienter kvar att inkludera bedömer vi att patientrekryteringen kommer att avslutas senast under juni månad.

Detta innebär en viss försening jämfört med den tidigare kommunicerade tidsplanen, vilket vi informerade om i ett pressmeddelande den 11 april. Huvudförklaringen till den lägre rekryteringstakten är ökad konkurrens om patienter med måttlig till svår ulcerös kolit från andra studier. Vi hävdar oss ändå väl när vi jämför rekryteringstakten i CONDUCT-studien med de senast avslutade fas III-studierna från globala läkemedelsbolag som Pfizer och Johnson & Johnson.

Vi fortsätter att arbeta mycket aktivt med CONDUCT-studien och har regelbundet direktkontakt med de drygt 90 deltagande klinikerna runt om i Europa. Vi får hela tiden bekräftat att det finns ett positivt intresse för vår studie och cobitolimod bland läkarna, inte minst tack vare den nya och unika verkningsmekanismen samt den goda säkerhetsprofilen.

När vi nu närmar oss slutet på patientrekryteringen flyttas fokus alltmer över till förberedelserna inför att läsa av huvudresultaten så att vi ska kunna rapportera dem så fort som möjligt efter att sista patienten inkluderats. Även inom affärsutvecklingen pågår mycket förberedelser inför att resultaten blir tillgängliga. Närmast på mötesprogrammet står amerikanska Digestive Disease Week i mitten av maj som är den största medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi och där alla läkemedelsbolag inom fältet deltar.

Vi intensifierar också förberedelserna inför fas III för att korta tiden till marknad så mycket vi kan genom att till exempel ta fram preliminära studieprotokoll och säkerställa tillgång på studieläkemedel. CONDUCT-resultaten blir en avgörande milstolpe för InDex och med positiva resultat tar vi ett stort steg närmare vårt mål att göra cobitolimod tillgängligt för dessa svårt sjuka patienter.

Idag är det InDex årsstämma och har ni inte möjlighet att delta på den så kommer jag även presentera bolaget på Introduce Investor Days den 27 maj och Redeye Growth Day den 10 juni, som båda webcastas.


För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Fullständing rapport bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.indexpharma.com/sv/category/delarsrapporter/ 


Offentliggörande
Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 maj 2019 kl 08.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar: