InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning och datum för finansiell rapportering 2018

16 november 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2018, som kommer att hållas torsdagen den 24 maj 2018. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

Valberedningen för årsstämman 2018 i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) utgörs av:

  •  David Sonnek, utsedd av SEB Venture Capital/SEB Stiftelsen
  •  Jonas Jendi, utsedd av Industrifonden
  •  Pål Jensen, utsedd av NeoMed/N5
  •  Anni Fuhr, utsedd av Rune Petterson
  •  Wenche Rolfsen, styrelsens ordförande (sammankallande)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 60 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2017.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@indexpharma.com.

Vidare har styrelsen i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) fattat beslut om datum för den finansiella rapporteringen 2018.

Kalender för finansiell rapportering 2018
Bokslutskommuniké 2017 – 26 februari 2018
Kvartalsrapport I 2018 – 17 maj 2018
Årsstämma 2018 – 24 maj 2018
Kvartalsrapport II 2018 – 28 augusti 2018
Kvartalsrapport III 2018 – 19 november 2018

Notera att datumet för publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 har senarelagts jämfört med vad som tidigare kommunicerats.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Taggar:

Om oss

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar