Kommuniké från årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Report this content

20 april 2020 – Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum måndagen den 20 april 2020 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Styrelse och revisorer samt arvoden
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen (ordförande), Uli Hacksell, Lennart Hansson och Stig Løkke Pedersen, samt nyval av Marlene Forsell och Yilmaz Mahshid till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Arvode till revisor för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram), även innefattande godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom ramen för incitamentsprogrammet. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget. För teckningsoptionerna gäller de närmare villkor, bland annat angående teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Valberedningens förslag om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) inom ramen för ett incitamentsprogram för styrelseledamöter uppnådde inte erforderlig röstmajoritet och vann därmed inte bifall.

 

För mer information

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

 

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 18:50 CET.

Taggar: