Kommuniké från extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Report this content

12 januari 2021 – Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum den 12 januari 2021 i Setterwalls Advokatbyråers lokaler på Sturegatan 10, Stockholm. Närvaro på stämman skedde uteslutande genom poströstning. Vid stämman fattades följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar av bolagets bolagsordning avseende bland annat förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma, gränserna för aktiekapital och antalet aktier.

Bolagsstämman fattade totalt två separata beslut om ändring av bolagsordningen, varav ett av besluten är villkorat av att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman, fattar beslut om emission av aktier vilket resulterar i att antalet aktier och aktiekapitalet överskrider bolagsordningens (den version som antogs på bolagsstämman den 12 januari 2021 och inte är villkorad av att styrelsen fattar beslut om emission av aktier) gränser.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för aktieägarna
I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som kan ske utan ändring av vid var tid antagna bolagsordning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra att på ett effektivt sätt anskaffa kapital för att möjliggöra vidare utveckling av bolagets verksamhet.

 

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com
Tel: +46 (0) 8 122 038 50

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 januari 2021 kl. 12.30.

 

Kort om InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)
InDex är ett läkemedelsföretag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är Bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök http://www.indexpharma.com.

Taggar: