Insplorion: Kommuniké från årsstämma

Report this content

2022-04-19 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslutade i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag:

Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2021 sker ingen utdelning.

Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande om 200 000 kronor, samt om 100 000 kronor till styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Anders Sandell och Magnus Jonsson.

Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2023 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2023 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

Frågor besvaras av:

Per Giljam, CFO Insplorion AB, +46 734 23 50 10 eller per.giljam@insplorion.com

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Insplorion AB, med sin revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Naventus Corporate Finance AB (08-660 90 91, info@naventus.com) är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar