Citat

Detta är ett första steg mot ett fullskaligt kommersiellt samarbete mellan partnerna som ska undersöka hur väl Insplorions sensorer presterar i verkliga förhållanden. Vi har jobbat tillsammans med denna partner de senaste månaderna och träffat potentiella kunder där intresset av Insplorions sensor har varit stort.
Johan Rask, Insplorion
Starten av detta center är ytterligare ett bevis på hur strategiska investeringar går till vätgas som ett av de gröna alternativen när vi transformerar våra energisystem. Detta center kommer att förbättra vår sensorprestanda utifrån industrins behov och ytterligare etablera den som Sensorn för både säkerhets- och processkontrollapplikationer inom vätgasområdet. Vi ser särskilt det starka industriella nätverk som är knutet till universitetets tekniska utveckling som en av centrets styrkor.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
Det är för tidigt att uppskatta potentialen i denna applikation. Detta visar dock att vår vätgassensor har mognat tillräckligt för att vi ska kunna starta kundfinansierade pilotprojekt. Likaså att våra ansträngningar inom både affärs- och teknikutveckling börjar ge resultat och att vi nu går in i en ny fas med vätgassensorplattformen.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
Att ha EIFER som vår kund och samarbetspartner med målet att ytterligare förbättra vår NPS-teknologi inom vätgasområdet är naturligtvis ett framsteg för oss. Det visar återigen att NPS-plattformen är kraftfull, inte bara som sensor, utan också som forskningsverktyg när man utvecklar sensorer. Målet med samarbetet är att förbättra prestandan för framtida generationer av vätesensorer.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
Det är naturligtvis mycket positivt att en ledande tysk fordonstillverkare, som vi har samarbetat med under senaste året, ser hur vår teknik positivt bidrar till deras elektrifieringsstrategi och att de nu väljer att bli vår kund med ett långsiktigt engagemang. Det är av strategiskt värde för oss att ha vårt instrument på utvecklingsavdelningar hos fordonstillverkare eftersom detta påskyndar hastigheten att anamma vår teknik som en inbyggd sensor i framtiden.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
Det är positivt att vi ser en industriell investering i att utröna hur vår batterisensor kan ge ett mervärde till deras befintliga batteristyrsystem. Det är ett naturligt steg i vår utveckling från pågående interna och EU-finansierade projekt och kan vara ett första steg i en lång och värdefull relation.
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion
Vi ser en stor potential för att bättre förstå hur olika typer av beläggningar i allmänhet och specifikt membranmodifieringar inklusive hydrogeler såväl som adsorberade biomakromolekyler kan påverka bioföroreningsprocesser i vattenreningssystem.
Professor Moshe Herzberg vid Ben-Gurions universitet i Negev
Vi är mycket glada över att se professor Herzberg bland våra användare och är övertygade om att fantastiska resultat kommer att produceras i hans labb. Att vi ser denna installation nu är också ett tecken på att universitet börjar öppna upp efter nedstängningar till följd av covid-19.
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion
Insplorions sensor ger oss nya möjligheter till ett vassare och bredare produkterbjudande, och vi är glada att se den första kunden som köper ActiveLights™ IQ-NOx. Luftkvalitetsmätningar är en växande trend, och med denna referensförsäljning förväntar vi oss fler intresserade kunder.
Niclas Perkman, VD Leading Light
Vi har under det pågående LoV-IoT-projektet byggt upp förhållandet och lärt oss om luftkvalitetsmätning från IVL. Vi är mycket glada över att detta nu har utvecklats till ett erbjudande där styrkan av två olika mättekniker kombineras, det är det första i sitt slag på marknaden.
Patrik Dahlqvist, Insplorion
Mätning av luftkvalitet med hög tidsupplösning vill kommunerna ofta utföra även om de inte har krav på att utföra mätningar, till exempel för att följa upp åtgärder som vidtagits. Därför hoppas vi att Insplorion-sensorn, om testerna fungerar bra, har potential att komplettera våra befintliga diffusionsprovtagare för att vara en intressant och kostnadseffektiv lösning för övervakning av luftkvalitet.
Karin Söderlund, IVL
Vätgassensorn har funnits med som möjlighet inom Insplorion sedan bolaget grundades. Det är fantastiskt kul att den forskning som pågått inom Christophs grupp nu haft stora genombrott och att det kan sammanfalla både med vår gasplattformsutveckling och den mognad på marknaden som vätgas börjar få.
Patrik Dahlqvist, Insplorion
Vi behöver tillgång till sensorer som kombinerar kort responstid med hög mätnoggrannhet, kompakt format och dessutom till rätt kostnad. Sensorer baserade på Insplorions teknik skulle kunna möta samtliga krav och därmed också bidra till ökad effektivitet och tillförlitlighet hos våra bränslecellssystem.
Lisa Kylhammar, Powercwll
3beLiEVe passar väl in i vår övergripande strategi med vår InBAT-sensor. Våra pågående projekt syftar främst till batterilagringsapplikationer medan vi med 3beLiEVe tar ett stort steg in i kommande batterikemier och bredare fordonsapplikationer.
Patrik Dahlqvist, VD
Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter.
Patrik Dahlqvist, VD
Att IP-positionen för vår luftkvalitetssensor nu har stärkts, med ett beviljat patent i EU, passar mycket bra i tid eftersom vi nu närmar oss dess marknadsintroduktion
Elin Langhammer, CTO Insplorion
Vi är glada över att ha professor Biswal som en ny användare av vår NPS-teknik och är övertygade om att hennes arbete kommer fortsätta visa fördelarna med att kombinera akustiska och optiska realtidsmätningar för applikationer kring mjuka material.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
Att Kao som konsumentproduktföretag nu köper ett av våra forskningsinstrument är ett genombrott. Det signalerar att vår teknik har blivit etablerad, välkänd och mogen och kan göra språnget från akademisk forskning till produktutveckling inom industrin. Det är också spännande att det här är Meiwafosis första försäljning och den första i Japan
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
Vårt batterisensorprojekt har tidigare stått sig väl i konkurrens om europeisk finansiering och vi är nu glada att även gassensorplattformen bevisligen har både den tekniska och marknadsmässiga kvalité som krävs för finansiering via SME-programmet
Patrik Dahlqvist, VD insplorion
Vi har tidigare i år sett hur konkurrenskraftig vår batterisensorteknologi är när vi vann det europeiska bidraget från Eurostars i hård konkurrens. Att batterisensorpatentet nu blir godkänt inom EU, som förväntat, men även för den viktiga kinesiska marknaden, stärker vår position i våra dialoger med branschen och potentiella licenstagare.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
För det andra är denna typ av kontraktsforskningstjänst ett nytt och lovande sätt att främja Insplorions NPS-teknik och vi tror att den kan ha stor inverkan på den långsiktiga försäljningen, särskilt i Asien och Stillahavsområdet.
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
Vi har sett ett växande behov från både akademi och industri för kontraktsforskningstjänster inom en rad områden relaterade till biologisk och materialvetenskaplig ytvetenskap. Våra medarbetare är ledande experter inom Insplorions NPS-teknik och med teknikens mångsidighet, robusthet och effektivitet kommer det att vara ett viktigt vetenskapligt verktyg för att driva fram affärsmålen för OmniCoLab och utöka marknaden för NPS-teknologin.
Dr. Ahram Kim, VD OmniCoLab Inc
Detta kompetenscenter kommer påskynda omställningen till en fossilfri energimarknad. Att våra batterisensorer är en viktig del i framtagandet av smarta battericeller inom centret är självklart stimulerande. Extra betydelsefullt är uppslutningen bland privata aktörer där vi genom centret kommer kunna stärka existerande och skapa nya samarbeten
Patrik Dahlqvist
”Vi är mycket glada att våra aktieägare ser potentialen i bolaget och ger oss möjlighet att nu ta vår första volymprodukt till marknaden. Efterfrågan på kostnadseffektiva mätnoggranna luftkvalitetsensorer är avsevärd och vi ser fram emot att få börja fylla den.”
Patrik Dahlqvist
Urban Flows Observatory har anseendet såväl som kompetensen och kunskapen för att testa våra sensorer i verkliga förhållanden. Det kommer att gynna vår tekniska utveckling och vår internationella marknadsföring.
Patrik Dahlqvist
Vi är mycket glada att kunna vidga användningsområdet för vår NOx-sensor tillsammans med Stenhøj. Anpassningen till mätning för bilbesiktning blir ett användningsområde mellan våra forskningsinstrument och vår luftkvalitetsensor. Med stärkt lagstiftning inom området kan framtida försäljning dessutom bli betydande
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion