Erbjudandepriset i Instalcos börsintroduktion fastställt till 55 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Detta meddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken sådan åtgärd skulle vara olaglig eller innebära krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Instalco Intressenter AB (”Instalco” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av installations- och servicetjänster inom verksamhetsgrenarna värme och sanitet, el, ventilation, kyla och industri, och FSN Capital GP IV Limited såsom komplementär (Eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P. (”FSN Capital IV”, ”Huvudägaren”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänhet i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och handeln i aktien inleds på Nasdaq Stockholm idag.

  • Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 55 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Instalco om cirka 2,5 miljarder SEK.
  • Erbjudandet omfattade totalt 17 598 411 befintliga aktier, vilka erbjöds till försäljning av säljande aktieägare.      
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren förbundit sig att, på begäran av Joint Bookrunners, sälja ytterligare högst 2 639 761 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår antalet aktier i Erbjudandet till 20 238 172 aktier, vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 1 113 miljoner SEK och 43,7 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter att Erbjudandet har genomförts.
  • Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder, RAM ONE, Carnegie Fonder, Pareto Asset Management och Färna Invest (”Ankarinvesterarna”) har förvärvat aktier motsvarande 56,8 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet före utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen och motsvarande 49,4 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, motsvarande innehav om 4,9, 4,9, 3,9, 2,9, 2,9 respektive 2,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttas till fullo kommer FSN Capital IV inneha 19,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter det att Erbjudandet har genomförts. Om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas kommer innehavet istället motsvara 25,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter det att Erbjudandet har genomförts.
  • Handel i Instalco-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 11 maj 2017 under kortnamnet INSTAL.
  • Beräknad likviddag är den 15 maj 2017.

Per Sjöstrand, VD för Instalco, kommenterar:

-”Vi är mycket stolta över det stora intresse som Instalco fått från investerare. Den stora efterfrågan från ankarinvesterarna, övriga institutionella investerare och allmänheten i Sverige är ett erkännande av vår stora potential för såväl organisk som förvärvsdriven tillväxt samt stärkt lönsamhet under kommande år. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta utveckla Instalco i en publik miljö.”

Rådgivare

SEB Corporate Finance är Global Coordinator och Joint Bookrunner för Erbjudandet, Carnegie Investment Bank är Joint Bookrunner för Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och White & Case är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Instalco Intressenter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information:

Per Sjöstrand, VD, telefon 0707 24 51 49

Adrian Westman, IR-ansvarig, telefon 0735 09 04 00

Om Instalco

Instalco bildades på initiativ av VD Per Sjöstrand i februari 2014 genom en sammanslagning av fem installationsbolag med lång och framgångsrik historik. Affärsidén är att genom samarbete mellan lokalt ledande och högt specialiserade enheter kunna erbjuda konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar och samtidigt uppnå samordningsfördelar. Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig tillväxt (Instalco har mer än fyrdubblat sin omsättning mellan åren 2014 och 2016) som framförallt drivits av förvärv men också organisk tillväxt. De positiva effekterna av samordning har blivit synliga genom till exempel samverkan inom multidisciplinära projekt och samarbete inom inköp. Instalcos förmåga att erbjuda multidisciplinära installations- och servicelösningar ger både en säkrare och bättre koordinerad helhetslösning till kunderna. Bolaget har en decentraliserad struktur som syftar till att uppmuntra en stark entreprenörsanda och även om Bolaget i sig är relativt ung har dess enheter lång historia och erfarenhet av komplexa teknikinstallationer i olika miljöer och inom flera verksamhetsgrenar. Proforma för räkenskapsåret 2016 hade Instalco en nettoomsättning om 2 852 miljoner SEK och en justerad EBITA[1] om 219 miljoner SEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 7,7 procent.

Om FSN Capital

Sedan 2000 har FSN Capitals olika fonder sammantaget förvaltat ett kapital på 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 30 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Actic, Troax, Kjell & Company, Bygghemma och CTEK.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Instalco. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Instalco har endast skett genom det prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Erbjudandet. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till enligt ovan.

Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte distribueras inom eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olagligt eller innebära krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Instalco avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Varje form av investeringsaktivitet som detta meddelande är hänförlig till kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Instalcos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta meddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Övertilldelningsoption och stabilisering

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren förbundit sig att, på begäran av Joint Bookrunners, sälja ytterligare högst 2 639 761 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Joint Bookrunners, helt eller delvis, under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

I anslutning till Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm kan SEB, i sin roll som stabiliseringsagent, komma att för Joint Bookrunners räkning genomföra transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Bookrunners har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering genomförs kan den komma upphöra när som helst utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kommer transaktioner genomföras på nivåer ovanför priset i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Joint Bookrunners att offentliggöra huruvida stabilisering har ägt rum eller inte, datum då stabilisering påbörjades, datum då stabilisering senast ägde rum, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner ägde rum.  


[1] Justerat för tilläggsköpeskillingar, förvärvskostnader, kostnader i samband med omfinansiering och noteringskostnader.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar