Instalco uppdaterar tillväxtmål

Instalcos styrelse har beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål avseende tillväxt, samt förtydliga målet avseende kassakonvertering.

Instalcos uppdaterade tillväxtmål är att den genomsnittliga försäljningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Det tidigare tillväxtmålet var att uppnå en justerat EBITA proforma på 450 miljoner kronor senast slutet av år 2019 och att över tid ha en genomsnittlig organisk försäljningstillväxt om 5 procent. Uppdateringen sker mot bakgrund av att styrelsen redan nu anser det sannolikt att målet om EBITA kommer uppfyllas.

Instalcos finansiella mål lyder därmed:
- Tillväxt (uppdaterad): Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.
- Marginal: Instalco har som målsättning att uppnå en justerad EBITA-marginal på 8,0 procent.
- Kapitalstruktur: Instalcos nettoskuld i relation till justerad EBITDA ska inte överstiga en kvot på 2,5.
- Kassakonvertering (förtydligad avseende konjunkturcykel): Instalco har som mål att uppnå en kassakonverteringsgrad på 100 procent, mätt över en rullande tolvmånadersperiod över en konjunkturcykel.
- Utdelningspolicy: Instalco har som målsättning att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt.


För ytterligare information
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se


Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 10:00 CET.


Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 55-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök
www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar