KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSTALCO INTRESSENTER AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Instalco Intressenter AB, org.nr 559015-8944, kallas härmed till årsstämma som hålls onsdagen den 8 maj 2019 klockan 17.00 på Venue 81, Drottninggatan 81 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16.30.          

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 2 maj 2019 och dels senast samma dag (torsdagen den 2 maj 2019) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Instalco Intressenter AB, ”Årsstämma 2019”, Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm eller via e-post till arsstamma@instalco.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 2 maj 2019, då sådan införing ska vara verkställd. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock längst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.instalco.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING             

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 13. Val av styrelseledamöter, ordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
 16. Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordning 
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
 18. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen  
 19. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, inrättad i enlighet med beslut fattat vid årsstämma den 8 maj 2018, bestående av Krister Hansen (utsedd av Per Sjöstrand), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder), Magnus Skåninger (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och styrelseordföranden Olof Ehrlén, har presenterat följande förslag till beslut. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.instalco.se.              

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olof Ehrlén väljs till ordförande vid stämman.

Punkterna 11-13. Val och arvodering avseende styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att följande personer utses till ordinarie ledamöter: Olof Ehrlén, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson samt Camilla Öberg. Valberedningens förslag innebär således omval av samtliga ordinarie ledamöter. Vidare föreslås att Olof Ehrlén omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverade yttrande genom hänvisning till bolagets hemsida www.instalco.se.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 2 000 000 kronor varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till övriga styrelseledamöter, vilket motsvarar arvode från föregående år.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott. Till ersättningsutskott utges inget särskilt arvode.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om Grant Thornton Sweden AB väljs. Bolagets nuvarande huvudansvarige revisor Jörgen Sandell ska gå i pension.

Punkt 15. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Valberedningen föreslår inga ändringar i de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som gäller tills vidare enligt beslut fattat vid årsstämma den 8 maj 2018. Gällande beslut innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Namnet på valberedningens ledamöter och namnet på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot. Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande. Fullständig återgivelse av gällande beslut, som alltså föreslås fortsätta gälla, kommer att tillhandahållas enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT  

Punkt 9. Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie och att återstoden balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås den 10 maj 2019. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2019.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll (motsvarande de riktlinjer som beslutades vid årsstämma den 8 maj 2018). Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningen ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till resultatmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern- eller affärsområde) samt sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig ersättning ska vara pensionsgrundande om inte annat avtalats och motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning samt marknadsmässig. Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader för den verkställande direktören och tre till sex månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst tolv månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Punkt 16. Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets firma från Instalco Intressenter AB till Instalco AB genom ändring av bolagets bolagsordning. Ändringen föranleds av att styrelsen bedömer det som ändamålsenligt att förenkla bolagets firma. Bytet av firma kommer inte att föranleda någon ändring av det kortnamn som bolagets aktier handlas under. Vidare föreslås vissa mindre justeringar av bolagets verksamhetsföremål genomföras i bolagsordningen. Justeringarna genomförs i syfte att förtydliga och förenkla verksamhetsföremålet.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av bolagets aktier i enlighet med följande villkor.

Återköp av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ska ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Bemyndigandet att besluta om återköp av egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalningen för aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse av egna aktier får ske på (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter. Bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm får ske till (i) ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig eller, i samband med företagsförvärv eller förvärv av verksamhet, (ii) till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna ska ske genom kontantbetalning, apportegendom eller genom kvittning.

Överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv genom betalning med egna aktier för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Punkt 18. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16, 17 och 18 på dagordningen krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 48 541 722 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.instalco.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2019
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar