Valberedningens förslag till ny styrelse för Instalco Intressenter AB

Report this content

Instalcos valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Styrelsens nuvarande sammansättning avviker från Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”) gällande antal bolagsstämmovalda ledamöter som arbetar i bolagets ledning eller i ledningen av dess dotterbolag. Styrelsen beslutade under 2017 att rapportera avvikelse från Koden i denna del och överlåta frågan angående styrelsens storlek och sammansättning till valberedningen inför årsstämman med den nya aktieägarkretsen efter notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm som skedde i maj 2017.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Olof Ehrlén och Johnny Alvarsson. Olof Ehrlén föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Som nya ledamöter föreslås Carina Edblad, Per Leopoldsson, Carina Qvarngård och Camilla Öberg.

Carina Edblad har mer än 30 års operativ erfarenhet av bygg- och entreprenadbranschen, som både specialist och ledare, med ansvar för projektledning, affärsutveckling, inköp och som VD. Hon har jobbat i byggprocessens alla faser fram till färdigt sålt projekt, och har i 25 år varit kund till installationsbranschen. Hon är idag VD för Thomas Betong AB samt styrelseledamot i Hifab Group AB, NCC AB och Svenskt Näringsliv. Carina är född 1963 och har en civilingenjörsutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola.

Per Leopoldsson har verkat i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv inom fastighets- och byggbranschen. Detta har gett honom stor kunskap och ett brett nätverk inom branschen. Bland tidigare uppdrag har Per varit CFO i börsnoterade Fastighets AB Näckebro, Scandiakonsult AB samt för Bravida AB mellan 2005-2014. Per driver idag Solavik Förvaltning AB samt är ledamot i fullmäktige för Fastighetsägarna i Stockholm. Han är även styrelseledamot i försäkringsbolaget Brandkontoret, SBC och NAI Svefa, samt styrelseordförande i Jernbro AB. Per är född 1960 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Carina Qvarngård har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner inom internationella företag, bland annat Ericsson AB, Sodexo Norden och Caverion Oy. Carinas erfarenhet av ledning och styrning i komplexa internationella projektorienterade bolag och organisationer har gett henne en gedigen erfarenhet och kunskap om hur tjänstebolag bör organiseras och utvecklas för att skapa bästa möjliga lönsamhet. Sedan 2017 arbetar hon som seniorkonsult inom organisations- och affärsutveckling mot nordiska kunder som har behov av att industrialisera och internationalisera sin verksamhet. Carina är född 1959 och har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Camilla Öberg har en lång erfarenhet som CFO i komplexa och internationella verksamheter under många gånger stort förändringstryck. Hon har verkat i börsnoterad verksamhet både operativt och som styrelseledamot och vet väl vilka krav och förväntningar som ställs på ett noterat bolag ur ett finansiellt perspektiv. Bland tidigare uppdrag har Carina varit CFO för Swegro Group, Head of Investor Relations på WM-Data samt CFO för Logica. Sedan 2012 är Camilla CFO i Cybercom Group AB. Hon är också styrelseledamot i WeSC och Xvivo Perfusion AB. Camilla är född 1964 och har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm.

Samtliga ledamöter i valberedningens förslag anses oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och ledningen.

Information om vilka personer som ingår i Instalcos valberedning framgår på bolagets webbplats www.instalco.se.

Årsstämman äger rum tisdagen den 8 maj 2018 i Stockholm.

För ytterligare information:
Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Prenumerera

Dokument & länkar