Installatörsföretagen ser brister i föreskrifter – och får brett stöd

Report this content

Installatörsföretagen pekar på flera brister i Elsäkerhetsverkets förslag till nya elsäkerhetsföreskrifter. Synpunkter som delas av många i branschen, visar en genomgång av de yttranden som skickats till verket.

 Installatörsföretagen har under flera års tid arbetat aktivt för att få till stånd nya, moderna elsäkerhetsregler, men de föreskrifter som presenterats innehåller brister som kommer att göra tillämpningen otydlig och oförutsägbar. Många med oss känner känner oro inför detta och ser att våra synpunkter får stöd bland både utförare och beställare av eltekniktjänster, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen.

Den 30 september löpte remisstiden ut för Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter med anledning av den nya elsäkerhetslagen som träder ikraft den 1 juli 2017. Installatörsföretagen har begärt ut samtliga yttranden i ärendet som skickats till verket. Resultatet av sammanställningen visar att det finns ett brett stöd för Installatörsföretagens huvudsakliga synpunkter. Cirka 75 procent av de remissinstanser som direkt berörs av lagstiftningen är överens om att definitionen av elinstallationsarbete ska göras tvingande, att den begränsade auktorisationen inte ska bli alltför omfattande samt att dokumentationskravet för egenkontrollprogrammet måste förtydligas och begränsas i omfattning.

− Den nya elsäkerhetslagen är en unik möjlighet att stärka elsäkerheten och skapa ett regelverk som bättre stämmer överens med hur branschen fungerar idag, men ingen är förtjänt av regler som lämnar fältet öppet för fria tolkningar och som gör det administrativt svårare att driva företag. Föreskrifter ska hjälpa, inte stjälpa, säger Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Elsäkerhetsverket kommer nu att gå igenom remissvaren och Installatörsföretagen hoppas att verket tar till sig av branschens synpunkter och att föreskrifterna revideras.

 Elektricitet är förenat med risker och för att undvika fel och olyckor krävs ett mycket tydligt regelverk. Föreskrifterna är ett viktigt verktyg för att minska risken för missförstånd och skapa en gemensam syn på vilka regler som gäller. Vi är måna om att övergången till den nya elsäkerhetslagen går smidigt och är tillgängliga för en fortsatt dialog med Elsäkerhetsverket, säger Jan Siezing.

För mer information, kontakta:

Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert
fredrik.sjodin@installatorsforetagen.se
08 762 75 80

Karoline Hammar, kommunikationschef
08 762 75 58
karoline.hammar@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 500 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 40 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Taggar:

Media

Media

Citat

Installatörsföretagen har under flera års tid arbetat aktivt för att få till stånd nya, moderna elsäkerhetsregler, men de föreskrifter som presenterats innehåller brister som kommer att göra tillämpningen otydlig och oförutsägbar. Många med oss känner känner oro inför detta och ser att våra synpunkter får stöd bland både utförare och beställare av eltekniktjänster.
Jan Siezing, vd
Den nya elsäkerhetslagen är en unik möjlighet att stärka elsäkerheten och skapa ett regelverk som bättre stämmer överens med hur branschen fungerar idag, men ingen är förtjänt av regler som lämnar fältet öppet för fria tolkningar och som gör det administrativt svårare att driva företag. Föreskrifter ska hjälpa, inte stjälpa.
Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert
Elektricitet är förenat med risker och för att undvika fel och olyckor krävs ett mycket tydligt regelverk. Föreskrifterna är ett viktigt verktyg för att minska risken för missförstånd och skapa en gemensam syn på vilka regler som gäller. Vi är måna om att övergången till den nya elsäkerhetslagen går smidigt och är tillgängliga för en fortsatt dialog med Elsäkerhetsverket.
Jan Siezing, vd