Citat

Utan fler installatö­rer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, så riskerar regeringens satsningar på sol­celler, ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering av våra fastigheter gå om intet. Kompetensförsörjningen behöver bli en del av regeringens samlade klimatstrategi.
Ola Månsson, vd
Installationsbranschen har flera goda år att se tillbaka på och det gör att vi ligger på ett högt marknadsläge. Nu pekar mycket på att Sverige lämnar toppen av högkonjunkturen och byggmarknaden svänger nedåt. Det kommer påverka även installationsbranschen.
Reijo Mustonen, branschekonom
Branschen har många möjligheter eftersom fler och fler får en bättre förståelse för behovet av energieffektivisering. Där är det installatörerna, elektriker och VVS-montörer, som kan göra mycket av jobben. Efterfrågan på solenergi ökar, det får branschen inte missa men inte heller att vara en del av alla de ombyggnationer som sker inom offentliga lokaler och kontorsfastigheter.
Reijo Mustonen, branschekonom
Jag ser fram emot att få vara med och utveckla branschen för tekniska installationer tillsammans med alla medarbetare. INSU har en viktig roll i att kunskapsutveckla redan yrkesverksamma och göra det möjligt för nya grupper, inte minst kvinnor, att söka sig till ett installatörsyrke.
Jens Back, blivande VD för INSU
Våra medlemsföretag ansvarar för installationer med högt teknikinnehåll där ständig kompetensutveckling är nödvändig. Det gör INSU till en central aktör för branschens framtid. Jag är övertygad om att Jens långa erfarenhet av skolutveckling och passion för ledarskap kommer att stärka både INSU och branschen ytterligare.
Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen
Den svenska ekonomin överraskade positivt under andra kvartalet i år. Det återspeglas i installationsbranschen. Det är en stabil marknad med hög efterfrågan men där det fattas medarbetare.
Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen
I likhet med Försvarsmakten, säkerställer elektriker och rörmokare att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Branschen behöver bli fler och vi behöver snabbt skruva upp ambitionerna när det gäller yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet. För att kunna dra ömsesidig nytta av varandra i kompetensförsörjningen ansluter Installatörsföretagen till den satsning som Försvarsmakten bedriver.
Ola Månsson, VD på Installatörsföretagen
Mindre, nystartade eller specialiserade företag kommer att få svårare att få uppdrag, eller till och med slås ut. Lagen kommer att betyda sämre konkurrens, ökade kostnader och sämre kvalitet inom sektorn. Istället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota.
Ola Månsson, VD
ID06 är, vid sidan av exempelvis Elsäkerhetsverkets kontroller, en viktig pusselbit för att säkerställa att det bara finns seriösa installationsföretag på byggarbetsplatserna. Det är därför vi ansluter oss till det nya ID06-systemet. Att alla pusselbitar läggs på plats är lika viktigt för de medarbetare som vistas på en byggarbetsplats som för de som senare ska vistas i fastigheten.
Johan Martinsson, chef för Bransch på Installatörsföretagen
Det är glädjande och oerhört viktigt att Installatörsföretagen också valt att ansluta sig till det nya ID06-systemet. Genom sin anslutning visar man med tydlighet att installationsbranschen vill vara en aktiv aktör i det nya ID06-systemet.
Peter Löfgren, vd för ID06 AB
Flaken i Uppsala gav oss extra fart i det redan påbörjade arbetet med att se hur vi kan förändra vår bransch ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är bara drygt två procent av alla elektriker kvinnor. Det, i kombination med att endast cirka en av 30 elever på elprogrammen är tjejer, gör elektrikeryrket till ett av Sveriges mest mansdominerade.
Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet
Ambitionen med satsningen är att locka fler kvinnor till branschen, men framför all att skapa en kulturförändring på arbetsplatserna. Detta påverkar både män och kvinnor. Det enda självklara målet är därför en nolltolerans mot trakasserier och kränkande handlingar
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
ID06 är ett av det viktigaste verktyget mot oseriösa aktörer som installations- och byggbranschen har. Att vi nu samlar hela samhällsbyggnadsbranschen i ett gemensamt ägarskap kommer att skapa ännu bättre förutsättningar att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser. Tillsammans kan vi ta krafttag för konkurrenskraftigt företagande på lika villkor.
Ola Månsson, VD
Det talas mycket om avmattningen inom bostadsbyggandet, men för vår bransch är det inget man ska överdriva. Nybyggnation av bostäder utgör ungefär en fjärdedel av omsättningen på VS-sidan och en åttondel på elsidan.
Reijo Mustonen, Expert branschekonomi
Det handlar om att visa att branschen är större än några enstaka stora byggbolag. Installatörsbranschen består av företag med specialistkompetens, och vi ser hur våra bolag kommer att påverkas negativt av långa och tunga borgenskedjor. Vi vill uppmärksamma de ansvariga i utskottet på de problem de innebär för oss.
Ola Månsson, vd
Inom miljonprogrammen är läget akut för 300 000 bostäder. Här ser det mörkare ut än för det övriga beståndet då bostadsbolagen inte ser lönsamheten i att renovera här. Detta drabbar självfallet invånarna i form av dålig boendemiljö och ökad segregation.
Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen
- Vi är traditionella i elteknikbranschen, vi har vår tradition och yrkesstolthet som i kombination med lagar och regler gör det svårt att se möjligheter till alternativa vägar in i yrket. Snabbspåret kommer enligt min mening ge ett annat perspektiv på hur man ka uppnå drömmen om att bli elektriker
Johnny Petré, vd på Lindsténs Elektriska AB
Idag finns en mer rörlig affärs- och arbetsmarknad, en växande förväntan på vad byggnader och installationer ska uppfylla, krav på lägre miljöbelastning och inte minst en snabbt växande otålighet där ute bland kunderna. Förändringar som vi behöver hantera för att branschen ska fortsätta växa och utvecklas. En gemensam och stark förening hjälper oss att klara dessa utmaningar.
Thomas Carlsson och Anders Mattsson
Genom att vi blir en stark och enig part får vi möjlighet till breddad och kvalitetssäkrad kompetens inom fler teknikområden. Vi blir också en starkare part som kan påverka energieffektiviseringen i samhället och inte minst, genom att gå samman blir vi en starkare arbetsgivarpart inom Svenskt Näringsliv
Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen och Installatörsföretagen.
Det känns jättebra, jag trodde inte att jag skulle nå pallen. Jag gjorde några misstag under första dagen som jag trodde skulle hänga i. Men nu känns det otroligt, jag har kämpat så hårt för detta. Det känns grymt.
Patrik Eriksson, bronsmedaljör Yrkes-EM
För oss har varit lyckade dagar, inte bara för medaljerna. Under fyra dagar har vi träffat många nyfikna ungdomar som fått upp ögonen för installationsbranschen. Vi har haft besök av gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström, som precis som vi, vill se yrkesutbildningar i god kvalité som lösningen för framtidens kompetensförsörjning.
Jens Albrektsson, chef Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen och ordförande för VVS-Branschens Yrkesnämnd
Installationsbranschen har stora medaljchanser i år. Både Johan Ledin och Patrik Eriksson är bara 23 år och har redan gjort karriär. Vi är en framtidsbransch och med rätt kompetens och engagemang är karriärmöjligheterna oändliga.
Jens Albrektsson, Chef Kompetens och utbildning
Tittarna kommer kunna följa personalen bakom scenen när de jobbar med att skapa en så bra show som möjligt för idolerna. Genom att vända på kameran och visa hjältarna bakom Idol hoppas vi aktualisera branschen och att intresset för yrkena ökar bland unga.
Jens Albrektsson, chef för Kompetens och Utbildning
Idol-konceptet har en ung publik. Vi vet att individuella intressen spelar en avgörande roll för det kommande gymnasievalet. Genom programmen möter tittaren teknik och människor i branschen som vi tror visar på möjligheter man kanske inte tänker på i första hand.
Jens Albrektsson, chef för Kompetens och Utbildning
Det är positivt att LO:s förbund kommer överens om samordning av sina krav i avtalsrörelsen 2017, till skillnad från i fjol. Det kan innebära större ordning och reda även om vi - oavsett facklig samordning – håller oss till att kostnadsökningar ska ligga inom ramen för vad den internationellt konkurrensutsatta industrin anser rimligt. Svensk arbetsmarknad möter stora utmaningar och en av de största för närvarande är att bereda arbetstillfällen till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den låglönesatsning som LO kommit överens om kan tyvärr skapa onödiga trösklar.
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
Till sist höll ändå industrins normering men konflikten orsakade stora skador. Det är därför positivt att tonläget nu verkar vara ett annat bland LO-förbunden.
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
Installatörsföretagen har under flera års tid arbetat aktivt för att få till stånd nya, moderna elsäkerhetsregler, men de föreskrifter som presenterats innehåller brister som kommer att göra tillämpningen otydlig och oförutsägbar. Många med oss känner känner oro inför detta och ser att våra synpunkter får stöd bland både utförare och beställare av eltekniktjänster.
Jan Siezing, vd
Den nya elsäkerhetslagen är en unik möjlighet att stärka elsäkerheten och skapa ett regelverk som bättre stämmer överens med hur branschen fungerar idag, men ingen är förtjänt av regler som lämnar fältet öppet för fria tolkningar och som gör det administrativt svårare att driva företag. Föreskrifter ska hjälpa, inte stjälpa.
Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert
Elektricitet är förenat med risker och för att undvika fel och olyckor krävs ett mycket tydligt regelverk. Föreskrifterna är ett viktigt verktyg för att minska risken för missförstånd och skapa en gemensam syn på vilka regler som gäller. Vi är måna om att övergången till den nya elsäkerhetslagen går smidigt och är tillgängliga för en fortsatt dialog med Elsäkerhetsverket.
Jan Siezing, vd
Den kraftiga uppgången är naturligtvis ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra. Vi har en stark konsumtion hos hushållen och investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byg­gmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del.
Hans Heldring, Branschekonomiansvarig
Våra medlemsföretag ser ändå möjligheter inom tele, data säkerhet när det kommer till styrn¬ing och automation. Enskilda konsumenters intresse för smarta hem och produkter har tagit fart. Även intresset för energieffektiva lösningar ökar för både VS-och elteknikområdet.
Hans Heldring, Branschekonomiansvarig
Kompetensförsörjning är en av installationsbranschens största utmaningar. Med ett ökat anslag till yrkesutbildning hoppas Installatörsföretagen att det blir en satsning som leder till en förbättrad kvalitet och höjd status för yrkesutbildningarna. Därför välkomnar vi regeringens satsning.
Jens Albrektsson, chef för Utbildning och Kompetens
Vi vill se fler gymnasiepoäng som ger eleven goda yrkeskunskaper och möjligheter att studera vidare. En ökning från 2 500 poäng till 2 800 poäng skulle vässa yrkesprogrammen till den kunskapsnivå som företagen behöver och öka attraktiviteten bland ungdomarna. Som det är idag tvingas en elev att välja bort yrkeskurser för att bli behörig till högskolan.
Jens Albrektsson, chef för Utbildning och Kompetens
Att renovera är en investering i både tid och pengar därför är det viktigt att det blir rätt från början. Installationer som el och VVS gör huset levande, bekvämt och om man önskar även modernt. Installationer som kan vara svåra för dig som köpare att få grepp om eftersom de inte syns men som gör stor skillnad i ditt hus
Johan Martinsson, Chef Bransch och affärsjuridik
Om en koppling placeras på fel plats det orsaka ett långvarigt droppläckage som inte upptäcks förrän skadan redan är enorm. Och om reglerna inte uppfylls finns det en risk att din försäkring inte gäller. Anlita en auktoriserad VVS-installatör som hjälper dig att undvika detta.
Hampus Asp, Branschutvecklare på Säker vatten
Detta är den mest genomgripande förändringen av elsäkerhetslagstiftningen i Sverige någonsin. Vi hade gärna sett fler reformer, till exempel införandet av en individuell elektrikerlegitimation, men konstaterar att onsdagens beslut trots allt är ett mycket viktigt första steg i en nödvändig moderniseringsprocess.
Jan Siezing, vd
Det här är en balanserad reform som åtgärdar flera av de brister som elteknikbranschen, beställarna av eltekniktjänster och företrädare för konsumenterna länge pekat på. Särskilt nöjda är vi över beskedet att det nu inrättas ett publikt och sökbart register. Förutsatt att allmänheten får kännedom om registret lär det försvåra för oseriösa aktörer och hjälpa köparna av eltekniktjänster att fatta informerade beslut.
Jan Siezing, vd
Alla har kämpat bra, och vi har också fått chansen att visa många unga skolungdomar vad installationsbranschen handlar om. Jag är imponerad av hur de tävlande tog sig an tävlingsuppgiften. De arbetade lugnt och metodiskt och visade stor förmåga i problemlösning, något som är viktig att klara i vår bransch.
Per-Olof Engman, domare i tävlingsgrenen VVS-montör
ag har nog inte riktigt förstått det än men jag känner mig stolt! Det är kul att få en bekräftelse att man är bra på sitt yrke. I och med vinsten har jag fått ett riktigt fint bevis på det.
André Lövström, vinnare i tävlingsgrenen isoleringplåtslagare
Det känns bra att regeringen har satt ner foten i frågan. Nu kan fastighetsägarna satsa pengar på riktiga åtgärder som ger lägre energianvändning i våra hus och där har installatörerna en viktig roll att spela.
Magnus Everitt, Energi och Miljöexpert
Delade incitament är aldrig bra, nu kommer den som investerar i energieffektivisering få tillbaka avkastningen på sina åtgärder. IMD hade riskerat att stoppa energirenoveringarna, vilket hade varit mycket allvarligt eftersom det är där de allra flesta kilowattimmarna kan sparas.
Magnus Everitt, Energi och Miljöexpert
Vi fortsätter vårt arbete mot mer och förbättrad lokal lönebildning. I likhet med tidigare avtal med Ledarna kommer även avtalet med Sveriges Ingenjörer och det alternativa löneavtalet med Unionen att vara sifferlöst. En utvecklad lokal lönebildning på företagen stärker installationsbranschens attraktivitet och underlättar kompetensförsörjningen.
Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef
Nu är frågan, som är så oerhört viktig för att våra kylföretag, löst. De kommer att kunna fortsätta erbjuda den dygnet-runt-service som kunderna kräver. En kylanläggning på exempelvis ett sjukhus kan ju gå sönder när som helst under dygnet. Då är det livsviktigt att kunna åtgärda den snabbt.
Anita Hagelin, biträdande Förhandlingschef
Vi behöver att fler unga ser allt det häftiga de kan skapa i installationsbranschen och att de behövs. Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar framöver, och Yrkes-SM är ett av flera sätt där vi synliggör och skapar intresse för våra yrken.
Manne Didehvar, Biträdande chef Kompetens och utbildning
Det är viktigt att vi visar hur duktiga ungdomar det finns i vår bransch och att yrkesutbildning är ett bra val där du både lära dig ett praktiskt yrke och har möjlighet att läsa vidare. I år är det yrkesutbildningens år och Yrkes-SM är ett bra sätt att visa upp vad man lär sig under en yrkesutbildning och vad det kan leda till in framtiden.
Lena Hedman, VVS-Branschens Yrkesnämnd
Vi är mycket nöjda med det nya avtalet. Den största förbättringen i avtalet är de förenklingsåtgärder som gjorts på ett flertal ställen i avtalet. Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har varit prioriterat för oss i årets avtalsrörelse.
Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef
Vi är glada att nå ett avtal som håller märket och som vi ser leder till stärkt konkurrenskraft för våra medlemsföretag. En fråga vi däremot inte kommit i mål med är den om att skapa en stärkt kompetensutveckling direkt efter examen.
Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef
Förhandlingarna kring det nya avtalet har bedrivits i en god anda med den gemensamma målsättningen att nå ett avtal i enighet. Vi är mycket nöjda med resultatet och är övertygade om att vi nu tar ytterligare ett steg i riktning mot det moderna kollektivavtal branschen behöver.
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
Vi är förstås nöjda med att vi nu har ett avtal som håller sig inom industrins norm. Det är viktigt att vi håller fast vid modellen att industrins konkurrenskraft är styrande. Det har varit en framgångsrik väg som har gett reallöneökningar i många år.
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
Även om bara en minoritet av dessa felaktiga installationer leder till en olycka så finns alltid risken. Och jag tror ingen vill se sitt hem i lågor eller sitt barn skadas för att man har felaktiga installationer. El är bland det bästa vi har men farligt om det inte behandlas med respekt och kunskap.
Johan Martinsson, chef för bransch- och affärsjuridik