Internationella Engelska Skolans årsredovisning 2018/2019

Report this content

Internationella Engelska Skolan (IES) har idag publicerat sin årsredovisning för 2018/19 på bolagets hemsida: http://corporate.engelska.se/sv

Cecilia Marlow, tf vd IES kommenterar: “En skola är en viktig och integrerad del av det lokala samhället. Därför fokuserar vi i år vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning på att beskriva hur IES bidrar. Vårt viktigaste bidrag är, och har varit i över 25 år, att barnen som går i våra skolor – oavsett bakgrund, tidigare upplevelser och hemförhållanden – får möjlighet att nå sin fulla potential. Vi är stolta över att varje dag vara en viktig del i att förbereda våra nästan 30 000 elever i Sverige och Spanien till att bli unga vuxna som tar ansvar, är toleranta och ambitiösa. I vår årsredovisning kan ni bland annat läsa hur kommuner, rektorer, tidigare och nuvarande elever samt medarbetare ser på vårt bidrag.”

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska under vecka 46 och kan beställas på info@engelska.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl 11.00 CET.


Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37 skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2019 cirka 191 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).