Intrum AB – Bokslutskommuniké 2022

Report this content
 • Stark avslutning på året, särskilt inom segmenten Strategiska marknader och Portföljinvesteringar
 • Ökande inflöden inom Kredithanteringstjänster, främst från fakturor med lägre nominellt belopp och lägre marginal
 • Alla segment bidrog positivt till kassaflödesbaserade intäkter för helåret
 • Kassaflödesbaserade intäkter ökade med 12 procent och cash EBITDA med 2 procent, medan cash EBIT minskade med 11 procent under Q4 ’22 jämfört med Q4 förra året
 • Skuldsättningsgraden är stabil på 4,0x, med negativ valutaeffekt jämfört med förra året
 • En kapitalmarknadsdag kommer att hållas under Q2 ’23 för att presentera strategiska prioriteringar och mål

Sammanfattning finansiella resultat, oktober-december 2022 (okt-dec 2021)

 • Kassaflödesbaserade intäkter ökade till 6 759 MSEK (6 053)
 • Justerat rörelseresultat (EBIT) minskade till 1 928 MSEK (2 355)
 • Cash EBIT uppgick till 1 943 M SEK (2 171)
 • Q4 Cash EPS uppgick till 8,56 SEK (13,93)
 • Q4 Cash RoIC minskade till 10,3 procent (12,0)
 • Tillgänglig likviditet vid kvartalets slut uppgick till 16,9 miljarder SEK (19,5)

Helåret 2022 (helåret 2021)

 • Kassaflödesbaserade intäkter ökade till 24 627 MSEK (22 215)
 • Justerat rörelseresultat minskade till 6 664 MSEK (7 014)
 • Cash EBIT uppgick till 6 344 MSEK (6 343)
 • Cash EPS uppgick till 24,76 SEK (28,98)
 • Cash RoIC minskade till 8,4 procent (8,9)
 • Nettoskuld/helår cash EBITDA stabilt på 4.0x (3.9x)

Utdelningsförslag
Styrelsen i Intrum AB föreslår årsstämman att till aktieägarna utdela 13,50 SEK (13,50) per aktie som betalas ut vid två tillfällen, hälften i maj och hälften i november 2023, motsvarande totalt 1 627 MSEK (1 632).

Presentation av bokslutskommuniké
Andrés Rubio, vd och koncernchef, och Michael Ladurner, CFO, presenterar resultatet och svarar på frågor i en webcast med telefonkonferens kl. 09.00. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via webcast, vänligen använd den här länken
För att delta via telekonferens, vänligen registrera dig här


Kommentar från vd och koncernchef Andrés Rubio
“Vårt resultat för helåret och särskilt fjärde kvartalet 2022, har visat på Intrums grundläggande styrkor i en utmanande makroekonomisk miljö. Vår integrerade affärsmodell som spänner över flera marknader har gjort det möjligt för oss att avsevärt öka de kassaflödesbaserade intäkterna, vilka steg 11 respektive 12 procent, samt cash EBITDA, som steg 8 respektive 2 procent, på årsbasis respektive kvartalet.

Inom Kredithanteringstjänster har vi gjort betydande framsteg tillsammans med våra uppdragsgivare och har tecknat nya servicekontrakt till ett årsvärde som var 36 procent högre jämfört med 2021. Några av de största affärerna gjordes med Sainsbury’s Bank i Storbritannien, Credit Agricole Italy och Vattenfall i Sverige. Segmentet Kredithanteringstjänster har också varit utmanande under året, då det ännu inte visat någon väsentlig ökning av inflödet av finansiella case till högre värden och högre marginaler. Samtidigt har kostnaderna ökat på grund av den högre aktivitetsnivå som krävs för att bibehålla intäkter när vi inkasserar fakturor med lägre nominellt belopp och till lägre marginal.

Portföljinvesteringar och Strategiska marknader har båda bidragit positivt, där Portföljinvesteringar levererade ett starkt resultat med underliggande inkassering. I linje med tidigare kommunikation har vi slagit av något på investeringstakten, med 7,5 miljarder SEK under 2022 till ökande interna avkastningskrav. Strategiska marknader levererade en stabil och stark utveckling under hela året, där Grekland och Italien överpresterade relativt förväntan och i jämförelse med andra marknader.

De totala kostnaderna har även påverkats av arbetet med att stödja transformations- programmet ONE Intrum, samt att bygga upp och förbättra våra kommersiella insatser och data- och analyskapacitet. Transformationsprogrammet har hittills resulterat i en global operationell modell och operationella hubbar. Vi inför enklare, mer datadrivna affärsprocesser och har konverterat portföljer från ett flertal länder till ett globalt inkasseringssystem.

Våra långsiktiga strategiska prioriteringar är oförändrade – lönsam tillväxt och förbättrad effektivitet. Våra övergripande teman för långsiktig utveckling blir att förenkla och fokusera samt att växa och transformera. Under 2023 kommer vi därför att driva ett antal specifika initiativ.

 • Organisation och geografisk närvaro: Vi kommer att fokusera på två verksamheter – Servicing och Investing – där vår närvaro kännetecknas av franchisemarknader i norra, mellersta och södra Europa samt investerings-dominerade taktiska marknader främst i östra Europa.
 • Utökad värdekedja: På våra franchisemarknader vill fortsätta utöka vårt produkterbjudande i linje med kundernas behov förändras, vilket inkluderar tidiga lösningar såväl som hantering av säkerställda fordringar och fordringar relaterade till fastigheter.
 • Kundfokus: Vi kommer fortsätta att harmonisera vår tekniska plattform, med fokus på att öka effektiviteten i våra kontaktpunkter med uppdragsgivare och kunder.
 • Investeringspartnerskap: För att avsevärt öka de totala portföljinvesteringarna och därigenom tillgångsbasen för vår serviceplattform, kommer vi att undersöka möjligheterna att etablera investeringssamarbeten för kapitallätta investeringar tillsammans med en finansiell partner som kompletterar oss.

Jag känner mig stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda Intrum genom nästa kapitel som vd och koncernchef. Intrum har en mycket solid plattform med många styrkor, och jag ser också stora möjligheter till ytterligare kommersiell utveckling och organisatoriska förbättringar. Vi ser fram emot att utveckla och presentera dessa övergripande teman, mål samt vägen dit på en kapitalmarknadsdag under andra kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson
CFO Office & Investor Relations Director

+46 8 546 102 02
ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 07.00 CET.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar