Beslut vid Inwidos årsstämma 2019

Report this content

Inwido AB:s årsstämma 2019 avhölls idag, fredagen den 3 maj 2019, i Malmö Börshus. På stämman redogjorde VD Henrik Hjalmarsson för sin syn på verksamhetsåret 2018 och konkluderade att Inwido trots utmanande omständigheter på några huvudmarknader levererade goda resultat under 2018.

Henrik Hjalmarsson kommenterar:

”2018 var på flera sätt utmanande för Inwido. Vår mycket uppskattade koncernchef Håkan Jeppsson gick plötsligt bort i december och är fortsatt saknad som kollega och chef. Affärerna karaktäriserades av en lång och ovanligt hård vinter under början av året, som satte sin prägel med minskad orderingång från framförallt konsumentsegmentet. Tillsammans med en begynnande avmattning i industrisegmentet skapade detta utmaningar i vissa av våra bolag. Samtidigt fortsatte vi generera mycket starka affärer i andra delar av koncernen och vår långsiktiga investering i e-handel visade mycket goda resultat. Detta resulterade sammantaget i tillväxt med förstärkta marginaler under andra halvan av året och vi konkluderade året med en ökad omsättning på 5% och en operationell EBITA-marginal om 9,9%.”.


” 2019 har i stort sett startat som förväntat under kvartal 1, vårt säsongsmässigt svagaste kvartal. Utvecklingen i Inwido Syd och inte minst inom vår e-handels-verksamhet är mycket fin, samtidigt som en avmattning inom nybyggnation med ökad konkurrens som konsekvens påverkat några av våra större enheter i Inwido Nord negativt. Sammantaget växte omsättningen 4% med en operationella EBITA marginal på 3,1%, medan orderingången under kvartalet ökade med 8%.”

Därutöver fattade stämman följande huvudsakliga beslut;

Val av Styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Benny Ernstson, Henriette Schütze och Anders Wassberg. Astrid Simonsen Joos har avböjt omval. Som styrelsens ordförande omvaldes Georg Brunstam. Auktoriserade revisor Thomas Forslund, KPMG, kommer att vara huvudansvarig revisor och nuvarande auktoriserade revisorssuppleant, auktoriserade revisorn Linda Bengtsson, KPGM kommer att vara medpåskrivande revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 275 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 580 000 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 130 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsen och verkställande direktören förslag om utdelning med 2,50 kronor per aktie, att avstämningsdag är tisdagen den 7 maj 2019 och att utdelningen därmed beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start fredagen den 10 maj 2019.

 
Riktlinjer om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Med förbehåll för avvikande tvingande nationella bestämmelser ska pensionsåldern för VD och för övriga ledande befattningshavare vara 65 år. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjer till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020.

2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 796 752 aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.

3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv, eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav: Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar