Bokslutskommuniké januari-december 2018

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019, kl. 07:45 CET. 

Ett bra kvartal trots svåra omständigheter

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 1 864 MSEK (1 774), en ökning med 5%. Den organiska tillväxten var -2%
 • EBITA ökade till 215 MSEK (89) efter jämförelsestörande poster om netto 0 MSEK (-112) och EBITA-marginalen ökade till 11,5% (5,0)
 • Operationell EBITA ökade till 215 MSEK (201) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,5% (11,3)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 2,31 SEK (0,38)
 • Implementering av Simplify – en mer kundfokuserad, decentraliserad styrmodell för koncernen
 • Som tidigare kommunicerats avled koncernchef Håkan Jeppsson hastigt i december. Han efterträddes i januari av Henrik Hjalmarsson

Januari-december 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 6 667 MSEK (6 371), en ökning med 5%. Den organiska tillväxten var -2%
 • EBITA uppgick till 635 MSEK (535), efter jämförelsestörande poster om netto -22 MSEK (-114) och EBITA-marginalen uppgick till 9,5% (8,4)
 • Operationell EBITA uppgick till 657 MSEK (649) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,9% (10,2)
 • Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,47 SEK (5,02)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK (3,50) 

Koncernchefen kommenterar:
"Fjärde kvartalet blev på många sätt speciellt för Inwidokoncernen. Dels präglades perioden av intensivt arbete för att förbereda genomförandet av Simplify-strategin, dels rådde fortsatt utmanande förutsättningar på några av våra huvudmarknader. I början av december gick också vår koncernchef Håkan Jeppsson oväntat och tragiskt bort.
Trots dessa omständigheter kan vi konstatera att koncernen levererade tillfredsställande resultat. Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket innebär att omsättningen för helåret blev 6 667 MSEK (6 371). Även operationell EBITA förbättrades i kvartalet med 7 procent, från 201 MSEK till 215 MSEK. För helåret ökade resultatet till 657 MSEK (649).

Stark tillväxt i e-handeln ger ökad konsumentandel
En viktig anledning till resultatförbättringen i fjärde kvartalet är att andelen konsumentaffärer växte i relation till andelen industriförsäljning. En avgörande faktor bakom detta var en organisk tillväxt i e-handelsverksamheten på över 30 procent. Det ger en positiv resultatpåverkan, eftersom konsumentsegmentet har högre marginaler. Samtidigt vet vi också att konsumenterna är starkt styrda av säsong – få vill byta fönster på vintern och därför kan vi inte räkna med att se samma effekt under första kvartalet 2019. Totalt sett ökade orderingången under kvartalet med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år, och hamnade rensat för förvärv i nivå med i fjol. Orderstocken var dock 7 procent lägre vid kvartalets slut jämfört med motsvarande tidpunkt 2017. Vi fortsatte också vårt arbete med att integrera de förvärv som genomförts tidigare under året, och kan konstatera att koncernens nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA minskade under kvartalet, från 3,0 till 2,7. 

Fortsatta utmaningar på den svenska marknaden
Från och med det fjärde kvartalet 2018 redovisas Inwidos verksamhet uppdelad på två rörelsesegment, Inwido Nord och Inwido Syd. När det gäller utvecklingen inom Inwido Nord fortsatte de norska bolagen i rätt riktning och bolagen i Finland gjorde ett hyfsat kvartal trots motvind på industrisidan. Utmaningarna på den svenska marknaden kvarstår, med fortsatt svag marknad för nybyggnation och hård konkurrens. Vi fortsätter att möta utvecklingen enligt vår plan, med tydligare decentralisering, ökat kundfokus och nya konsumentnära initiativ som till exempel Elitfönster På Plats, samt förstås ständiga effektiviseringar. Inom Inwido Syd har bolagen i Danmark haft en rad framgångsrika år, och trenden fortsätter. Även e-Commerce fortsätter växa kraftigt, över 30 procent under det fjärde kvartalet, rensat för förvärv. Verksamheterna i Storbritannien har genomgått stora omstruktureringar och vände till vinst under 2018. Även verksamheten på Irland levererar på en stabil nivå. Sammantaget bekräftar utvecklingen att vår strategi att bredda vår marknad, med tillväxt även utanför Norden och ökat fokus på e-handel, är rätt väg att gå.

Utsikter
I egenskap av marknadsledare, med starka varumärken och ledande industrikompetens, har vi gott självförtroende, samtidigt ser vi också tecken på en svagare marknadsutveckling i en del geografier. Industrimarknaden i Sverige och Finland visar få tecken på att vända upp, samtidigt som råvarupriser stiger, konkurrensen ökar och konsumentförtroendeindex sjunker. Långsiktigt ser vi ändå ljuspunkter. Det finns underliggande behov av och ökat intresse för investeringar i bostäder i stora delar av Europa. Med vår decentraliserade Simplify-modell frigör vi nu kraft åt bolagen att agera snabbt på möjligheter i sina lokala marknader med mer kund- och konsumentnära beslutsfattande. Långsiktigt är vi också väl positionerade för att möta kunders och konsumenters ändrade beteenden, till exempel när det gäller snabbare leveranstider, bekväma lösningar, fler uppkopplade produkter och ökande andel e-handel. Vår långsiktiga förvärvsstrategi ligger också fast och vårt arbete med att ytterligare stärka balansräkningen för detta ändamål fortsätter. 

Till sist ytterligare ett par ord om Håkan Jeppssons bortgång. Håkan var en stark och uppskattad ledare och vän. Vi som dagligen jobbade nära honom är fortfarande djupt berörda av förlusten. Som ny koncernchef känns det samtidigt skönt att se hur självklart alla väljer att arbeta vidare helt i Håkans anda – med fullt fokus på att nå våra mål 2019."

MALMÖ, 6 FEBRUARI 2019

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och TysklandInwido noterades på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm, fredagen den 26 september, 2014.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar