Delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020, kl. 07:45 CET. 

Ett starkt kvartal med hög e-handelstillväxt

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 1 719 MSEK (1 710). Den organiska tillväxten var +1%.
  • Orderingången ökade med 2% och orderstocken ökade med 12% till 1 262 MSEK. 
  • EBITA ökade till 193 MSEK (187) och EBITA-marginalen ökade till 11,2% (10,9%).
  • Operationell EBITA ökade till 202 MSEK (187) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,8% (10,9%).
  • Resultat per aktie ökade med 20% till 2,46 SEK (2,05).
  • Nettoskuldsättningen, exklusive IFRS 16, minskade till 1,7x operationell EBITDA (2,8x).

Januari-juni 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 3 167 MSEK (3 153). Den organiska tillväxten var 0%.
  • EBITA ökade till 242 MSEK (232) och EBITA-marginalen ökade till 7,6% (7,3%).
  • Operationell EBITA ökade till 251 MSEK (232) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 7,9% (7,3%).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,56 SEK (2,63).

Koncernchefen kommenterar:
Under det andra kvartalet fortsatte vårt arbete med att skapa lönsam tillväxt med starka kassaflöden. Trots osäkerheten kring covid-19 pandemin levererade Inwido tillväxt och ett resultat som var bättre än motsvarande kvartal 2019. Det är också glädjande att notera att vi går in i det tredje kvartalet med en orderstock som är 12 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Uppbackad av en positiv konsumentmarknad och en hög tillväxttakt inom e-handeln ökade nettoomsättningen till 1 719 MSEK (1 710). Operationell EBITA ökade till 202 MSEK (187) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,8 procent (10,9).

Stark konsumentmarknad, framförallt inom e-handeln
Under kvartalet fortsatte Affärsområde Syd att utvecklas positivt, med god tillväxt och starkt resultat. Försäljningen ökade med 3 procent och operationell EBITA ökade till 137 MSEK (115), vilket lyfte den operationella EBITA-marginalen till 19,3 procent (16,7). Orderingången ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år och orderstocken var 29 procent högre vid slutet av kvartalet. I Danmark uppvisade merparten av bolagen god tillväxt, solid orderingång och goda resultat. På Irland och i Storbritannien påverkades bolagen negativt av de påtvingade stängningarna med anledning av covid-19 pandemin, men under den senare delen av det andra kvartalet återstartades verksamheterna successivt. De satsningar som under senare år gjorts på koncernens branschledande e-handel bar frukt under kvartalet. e-Commerce växte med 44 procent, nådde all-time-high och stod för 13 procent av koncernens försäljning i kvartalet.

Även inom Affärsområde Nord upplevde huvuddelen av våra bolag i Sverige och Norge en positiv konsumentmarknad, medan finska konsumentmarknaden, liksom industrimarknaden, var mer avvaktande. Försäljningen var i nivå med motsvarande kvartal föregående år och operationell EBITA uppgick till 74 MSEK (76), vilket innebar att den operationella EBITA-marginalen uppgick till 7,6 procent (7,8). Orderingången minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år medan orderstocken var 2 procent högre vid slutet av kvartalet. Även i Nord påverkade covid-19 pandemin i viss grad bolagen negativt, däribland stoppades direktförsäljningsmodellen i Finland under en period och operationella störningar uppstod i både Sverige och Finland i samband med förseningar i inleveranser och ökad sjukfrånvaro.

Förbättrat kassaflöde och minskad skuldsättning
Under det första halvåret ökade det operativa kassaflödet till 515 MSEK jämfört med 213 MSEK under motsvarande period föregående år förstärkt av en lägre rörelsekapitalbindning. Det starka kassaflödet, i kombination med positiva valutaeffekter, påverkade nettoskulden positivt. Nettoskuldsättningen minskade därmed till 1,7x operationell EBITDA, exklusive IFRS 16, jämfört med 2,8x motsvarande tidpunkt 2019.

Covid-19 pandemin
Tack vare en responsiv och resolut hantering av situationen med covid-19 pandemin, samt med en stark konsumentmarknad i ryggen, har vi under Corona-krisen lyckats prestera ett bra första halvår. Covid-19 pandemin har utmanat samtliga verksamheter men också stärkt såväl våra bolag som deras kundrelationer. Pandemins långsiktiga effekt på investeringar i bostäder, konsumentbeteenden och stimulanser och dess påverkan på Inwido är i dagsläget svåra att förutspå. Vi fortsätter att följa utvecklingen noggrant.

Utsikter
Jag är glad över att presentera det femte kvartalet i rad med förbättrade marginaler  och starkt kassaflöde. Nu fortsätter vårt arbete med att stärka Inwido för expansion, via investeringar i våra bolag, branschledande e-handel och värdeskapande förvärv. Vi går in i det tredje kvartalet med en god orderstock, stark likviditet men också en stor portion ödmjukhet eftersom covid-19 pandemin gör efterfrågeutvecklingen ovanligt oviss. Oberoende de yttre omständigheterna har vi fokus på att snabbt kunna parera våra kostnader och att alltid ha kundernas bästa för våra ögon.

MALMÖ, 15 JULI 2020

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido 6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7 procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

Följ vår resa på LinkedIn

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Trots osäkerheten kring covid-19 pandemin levererade Inwido tillväxt och ett resultat som var bättre än motsvarande kvartal 2019. Det är också glädjande att notera att vi går in i det tredje kvartalet med en orderstock som är 12 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år
Henrik Hjalmarsson