Delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

Bästa starten på ett år hittills

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 2 073 MSEK (1 644), +26%. Den organiska tillväxten uppgick till 19%.
  • Den rapporterade orderingången ökade med 28% och orderstocken ökade med 57% till 2 311 MSEK.
  • EBITA ökade till 177 MSEK (121) och EBITA-marginalen ökade till 8,5% (7,3).
  • Operationell EBITA ökade till 180 MSEK (121) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 8,7% (7,3%).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 16 MSEK (-75)
  • Avkastning på operativt kapital ökade till 17,8% (14,3)
  • Resultat per aktie ökade till 2,08 SEK (1,71).
  • Nettoskuldsättningen minskade till 0,8x operationell EBITDA (0,6x exklusive IFRS 16).
  • Inwido förvärvade Dekko Window Systems i Storbritannien, specialiserade på fönster och dörrar i PVC och aluminium.

Koncernchefen kommenterar:

"Den goda utvecklingen 2021 fortsätter under första kvartalet 2022. En stark organisk försäljningstillväxt kombinerat med ett aktivt arbete med att höja priser för att möta prisökningar på insatsvaror resulterar i Inwidos bästa Q1 hittills. Under kvartalet förvärvade vi Dekko Window Systems, en pusselbit i att nå vårt långsiktiga tillväxtmål, samtidigt som våra fokuserade insatser för att öka vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle löper vidare enligt plan. Kvartalet inleddes med en tydlig påverkan av covid, vilket försvagade effektiviteten. Vi kompenserar oss för de kraftigt ökande priserna på insatsvaror, även om det sker med en viss eftersläpning, vilket inneburit såväl ökad tillväxt som förbättrade marginaler. Samtidigt är orderingången fortsatt god.
Den goda utvecklingen bottnar i en fortsatt stabil efterfrågan på både konsument- och industrimarknaden vilket resulterade i att nettoomsättningen ökade med 26 procent till 2 073 MSEK (1 644). Operationell EBITA ökade till 180 MSEK (121) och operationella EBITA-marginalen ökade till 8,7 procent (7,3). Kvartalet avslutas med en rekordstor orderstock på 2 311 MSEK, +57 procent och har en orderingång under kvartalet, som ökade med 23 procent, exklusive förvärv. Samtidigt är det viktigt att notera att Q1 är det säsongsmässigt minsta kvartalet, såväl omsättnings- som resultatmässigt.  

God utveckling i tre av fyra affärsområden
Affärsområde Skandinavien har inlett året mycket starkt där en hög tillväxt kombineras med en väsentlig lönsamhetsförbättring. Försäljningen ökade med 24 procent, operationell EBITA steg med 61 procent till 149 MSEK (93) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,7 procent. Den positiva försäljningsökningen sker i samtliga affärsenheter i Skandinavien medan lönsamheten förbättras tydligast i våra största affärsenheter.
Affärsområde Östeuropa visar en än starkare tillväxt- och lönsamhetsökning. Försäljningen steg med 44 procent, operationell EBITA ökade till 27 MSEK (16) medan den operationella EBITA-marginalen ökade till 5,4 procent. Den positiva utvecklingen är tydligast i vår största affärsenhet i Finland som växer kraftigt samtidigt som vinsten dubblats.
Affärsområde e-Commerce  har efter en mycket stark utveckling de senaste åren haft ett utmanande kvartal. Implementeringen av kapacitetshöjande och tillväxtfrämjande maskininvesteringar har inte gått som planerat vilket tillfälligt påverkat produktion och försäljning negativt. Försäljningen minskade med 12 procent till 183 MSEK, operationell EBITA uppgick till -8 MSEK (19) och den operationella EBITA-marginalen blev -4,2 procent. Efterfrågan är dock fortsatt stabil och orderboken är större än motsvarande period föregående år.
Affärsområde Västeuropa visar under kvartalet kraftigt förbättrad lönsamhet, samtidigt som tillväxten är stark både organiskt och genom vårt nya förvärv Dekko Window Systems. Försäljningen ökade med 62 procent till 190 MSEK. Operationell EBITA ökade till 15 MSEK (1) och den operationella EBITA-marginalen stiger till 8,1 procent.

Vårt accelererade förvärvsarbete bär frukt
Med mål att omsätta 20 miljarder SEK 2030 har vi accelererat vårt förvärvsarbete. Det var glädjande att vi i början av mars förvärvade Dekko Window Systems, som blir vår 30:e affärsenhet och blir en del av det tillväxtorienterade affärsområdet Västeuropa. Vi har fortsatt en tydlig pipeline av förvärvskandidater, främst i Västeuropa, men även på andra marknader.

Utsikter
Första kvartalet är den bästa starten på ett år hittills för Inwido. På kort sikt ser efterfrågan också stabil ut, vilket syns i vår växande orderstock. Samtidigt finns det flera osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Kriget i Ukraina är en humanitär katastrof och en tragedi för de som drabbas. Krigets påverkan på ekonomin är svår att prognostisera. Inwido har ingen verksamhet i Ryssland, Belarus eller Ukraina. Vi har också mycket begränsade materialflöden från länderna och de styrs nu snabbt om till andra länder.

Vi ser, som en konsekvens av både kriget och pandemin, fortsatta störningar i försörjningskedjor och kontinuerligt ökade priser på insatsvaror. Det, i kombination med en allmän ökad inflation och stigande räntor, skapar utmaningar. Samtidigt ökar hushållens fokus på hem och närmiljö, vilket skapar möjligheter. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska med ökande krav på energieffektiviseringar, inte minst i tider av stigande priser på energi."

MALMÖ, 28 APRIL 2022

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf.

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022, kl. 07:45 CET. 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 

Om Inwido:
Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. 
Inwido består av 30 affärsenheter med cirka 4 800 anställda i elva länder. 2021 omsatte koncernen 7,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 11,7 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.  Följ Inwidos resa på LinkedIn

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den goda utvecklingen 2021 fortsätter under första kvartalet 2022. Vi kompenserar oss för de kraftigt ökande priserna på insatsvaror, även om det sker med en viss eftersläpning, vilket inneburit såväl ökad tillväxt som förbättrade marginaler. Samtidigt är orderingången fortsatt god.
Henrik Hjalmarsson, vd och koncernchef Inwido