Delårsrapport januari-september 2017

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017, kl. 07:45 CET.

Försäljningen fortsatt stark – produktionsstörningar påverkar resultatet

Tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 1 559 MSEK (1 446), en ökning med 8%. Den organiska tillväxten var 4%
 • EBITA uppgick till 172 MSEK (212) efter jämförelsestörande poster om 0 MSEK (10) och EBITA-marginalen uppgick till 11,0% (14,7)
 • Operationell EBITA uppgick till 172 MSEK (202) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 11,0% (14,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,85 SEK (2,50)
 • Efter kvartalets utgång ingicks avtal om förvärv av e-handelskoncernen Bedst & Billigst
 • Beslut om effektiviseringsprogram om minst 100 MSEK på årsbasis för att ytterligare stärka konkurrenskraften
 • Georg Brunstam har nominerats till ny styrelseordförande efter Arne Franks hastiga bortgång  

Januari-september 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 4 597 MSEK (3 964), en ökning med 16%. Den organiska tillväxten var 5%
 • EBITA uppgick till 446 MSEK (441), efter jämförelsestörande poster om -2 MSEK (-6) och EBITA-marginalen uppgick till 9,7% (11,1)
 • Operationell EBITA ökade till 448 MSEK (446) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,7% (11,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,65 SEK (5,01)

Koncernchefen kommenterar:
"
Den positiva försäljningsutvecklingen för Inwido fortsätter. Under det tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen med 8 procent till 1 559 MSEK, vilket innebär en ökning med totalt 16 procent till 4 597 MSEK för årets nio första månader. Det operativa resultatet under tredje kvartalet blev 172 MSEK, jämfört med 202 MSEK under samma period 2016. Under de första nio månaderna var resultatet 448 MSEK, alltså i nivå med 2016. Orderingången var också i nivå med tredje kvartalet 2016 och orderstocken var vid utgången av kvartalet 7 procent högre än vid samma tidpunkt 2016.

Störningar i produktionen påverkar resultatet kortsiktigt i Sverige-Norge
Resultatet för det nya sammanslagna affärsområdet Sverige-Norge blev lägre än förväntat. Det beror på att de störningar som ett antal svenska produktionsenheter råkade ut för under andra kvartalet tog längre tid att åtgärda än vår tidigare bedömning. Störningarna har framför allt bestått av förseningar i leveranser av material till Inwido och inkörningsproblem av nya maskiner och processer, som dock efter intrimning kommer innebära en mer rationell produktionsprocess. Även orderingången påverkades negativt under kvartalet på grund av lägre kapacitet och långa leveranstider. Ytterligare åtgärdsprogram har nu satts in för att rätta till problemen. På den positiva sidan finns att försäljningen ökade något för affärsområdet under kvartalet, trots produktionsproblemen. Sedan augusti finns också affärsområdets nya chef Henrik Hjalmarsson på plats.

Fortsatt god utveckling inom övriga Inwido där Danmark sticker ut
Vår verksamhet i Danmark fortsätter att utvecklas mycket starkt, både vad gäller försäljning och resultat. Förtroendet hos konsumenterna är högt och den danska marknaden är stark, vilket vår organisation har kompetens och kapacitet att ta tillvara.

I Finland ökade försäljningen samtidigt som resultatet minskade på grund av en ogynnsam segmentsmix. I stort pekar dock utvecklingen i Finland i rätt riktning och det är vår bedömning att den negativa segmentsmixen successivt kommer att rättas till. De tidigare problemen med temporär brist på säljkraft är i huvudsak undanröjda.

Inom EBE (Emerging Business Europe) har försäljningen utvecklats starkt, bland annat i Irland. Resultatet ligger på samma nivå som under motsvarande period 2016. E-handeln utvecklades fortsatt mycket positivt och har växt med 25 procent hittills i år. Efter rapportperiodens slut förvärvade Inwido en av de starka e-handelsaktörerna på den nordiska marknaden, Bedst & Billigst-koncernen, med en årsomsättning 2016 på cirka 95 MDKK. Förvärvet är ett perfekt komplement till befintliga verksamheter och stärker Inwidos position inom e-handel för fönster och dörrar inom privatmarknaden ytterligare.

Utsikter
Totalt sett är efterfrågan på våra marknader fortsatt god och drivs primärt av behovet av nya bostäder. Kraven på att bygga billigare och snabbare höjs, vilket medför både ökade kostnader och viss prispress i industrisegmentet. Inwidos primära exponering mot konsumentmarknaden innebär dock normalt en bra mix i vår totala affär. För att stärka konkurrenskraften kommer koncernen att påbörja ett effektiviseringsprogram under fjärde kvartalet 2017. Totalt sett räknar vi med att sänka kostnaderna med minst 100 MSEK på årsbasis med fullt genomslag under 2019. Kostnadsbesparingsprogrammet kommer att generera strukturkostnader om totalt cirka 80 MSEK under de två kommande kvartalen. Mer information om detta program kommer att lämnas senare. Med vår starka marknadsposition och pågående åtgärder främst i Sverige-Norge, där vi snarast ska återgå till normal produktionstakt, ser vi god potential inför 2018 att fortsätta förbättra Inwidos resultat i linje med våra ambitioner."

MALMÖ, 23 OKTOBER 2017

Håkan Jeppsson
VD och koncernchef 

Läs hela rapporten i bifogad pdf

For more information, please contact:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, President and CEO Tel.: 46 (0)10-451 45 51 or 46 (0)70-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel.: 46 (0)10-451 45 52 or 46 (0)703 24 31 90 
E-mail: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och TysklandInwido noterades på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm, fredagen den 26 september, 2014.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar