Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl. 07:45 CET. 

Starkt kassaflöde och fortsatt god e-handelstillväxt

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 665 MSEK (1 682), en minskning med 1%. Den organiska tillväxten var -2%.
  • EBITA uppgick till 203 MSEK och EBITA-marginalen ökade till 12,2%. Exklusive IFRS 16 uppgick EBITA till 200 MSEK (200), och EBITA-marginalen ökade till 12,0% (11,9%).
  • Operationell EBITA ökade till 203 MSEK och den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,2%. Exklusive IFRS 16 uppgick operationell EBITA till 200 MSEK (202) och den operationella EBITA-marginalen var oförändrad vid 12,0%.
  • Resultat per aktie ökade till 2,56 SEK (2,31).

Januari-september 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 4 818 MSEK (4 802), en ökning med 0%. Den organiska tillväxten var -3%.
  • EBITA ökade till 435 MSEK och EBITA-marginalen ökade till 9,0%. Exklusive IFRS 16 ökade EBITA till 426 MSEK (420) och EBITA-marginalen ökade till 8,8% (8,7%).
  • Operationell EBITA uppgick till 435 MSEK och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,0%. Exklusive IFRS 16 uppgick operationell EBITA till 426 MSEK (442) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 8,8% (9,2%).
  • Resultat per aktie ökade till 5,20 SEK (5,16).

Koncernchefen kommenterar:
"Under Q3 2019 levererade vi ett förbättrat resultat samtidigt som ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,5x EBITDA, exklusive IFRS 16. Utvecklingen med ett bättre resultat, trots utmanande marknader, vittnar om styrkan i vår nya styrmodell Simplify. Nettoomsättningen under det tredje kvartalet minskade med 1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, till 1 665 MSEK (1 682).

Trots den lägre omsättningen stärkte vi lönsamheten, främst tack vare tidiga initiativ till kostnadsbesparingar samt en totalt sett mer fördelaktig mix med en högre andel konsumentförsäljning jämfört med föregående år. Vår bedömning är också att vi sammantaget fortsätter att ta marknadsandelar på den nordiska marknaden.

Fortsatt positiv utveckling inom Syd, stabilisering i Nord 
Affärsområde Syd har haft en fortsatt positiv utveckling under kvartalet, med en stark utveckling för bolagen inom området. Försäljningen för affärsområde Syd ökade med 7 procent och operationell EBITA steg till 135 MSEK (118), vilket innebär att den operationella EBITA-marginalen ökade till 18,7 procent (17,5). Utvecklingen för våra större danska verksamheter är fortsatt stark och ett kvitto på att Inwidos ledning tillsammans med självständiga lokala bolag successivt kan utveckla och förädla verksamheterna. Den positiva utvecklingen inom e-Commerce fortsatte med en organisk försäljningstillväxt på 8 procent med bibehållen lönsamhet och utgör idag 10 procent av koncernens försäljning. Ett stärkande bevis på att också våra satsningar inom e-Commerce ger resultat.

Affärsområde Nord utvecklades svagare. Fortsatt är industrimarknaderna i Sverige och Finland utmanande med minskad nybyggnation, men utvecklingen inom det för Inwido viktiga konsumentsegmentet ser relativt stabil ut. Glädjande att notera är hur vår nya styrmodell Simplify tjänat utvecklingen i den norska verksamheten, som under kvartalet fortsatt att utvecklas starkt. Samtidigt som vi utvecklar våra bolag har vi också kontinuerligt pågående effektiviseringar och kostnadsbesparingar för att parera volymtapp. Försäljningen under det tredje kvartalet minskade med 7 procent samtidigt som operationell EBITA minskade till 72 MSEK (91), vilket innebar att den operationella EBITA-marginalen blev 8 procent (9,4).

Starkt kassaflöde och minskad skuldsättning
Inwidos ledstjärnor är att förvärva och utveckla Europas bästa företag inom fönster och dörrar. Vår långsiktiga förvärvsstrategi ligger fast och vårt arbete med att ytterligare stärka balansräkningen för att kunna genomföra förvärv fortsätter. Det tredje kvartalet ger oss råg i ryggen i det här arbetet. Under perioden var det operativa kassaflödet positivt med 319 MSEK, jämfört med 149 MSEK under motsvarande period föregående år, vilket innebär att relationen nettoskuld/EBITDA vid utgången av kvartalet minskade till koncernens mål som är 2,5, exklusive IFRS 16, jämfört med 3,0 tolv månader tidigare.

Utsikter 
Med ett starkt resultat och kassaflöde, samt 28 bolag i ryggen, möter vi det fjärde kvartalet med både självförtroende och ödmjukhet. Den nordiska industrimarknaden är fortsatt utmanande, och konsumentmarknaderna är svårbedömda. Vi arbetar dagligen hårt på att effektivisera och utveckla bolagen i geografier med mer utmanande marknadsförutsättningar samtidigt som vi vidareförädlar bolagen i de mer gynnsamma marknaderna och fortsätter investera för tillväxt i e-handeln. Allt för att möta det underliggande behovet för investeringar i såväl nybyggnation som renoveringsmarknaden.

Genom att visa vår motståndskraft i tuffa tider med stabila marginaler och förmåga att utveckla våra bolag, anser vi oss väl positionerade för att möta de förutsättningar som marknaderna och kunderna ger oss och våra bolag framöver."

MALMÖ, 23 OKTOBER 2019

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

 

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media