Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Ännu ett starkt kvartal

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 1 897 MSEK (1 716). Den organiska tillväxten uppgick till 10%.
  • Den rapporterade orderingången ökade med 22% och orderstocken ökade med 75% till 2 283 MSEK.
  • EBITA ökade till 275 MSEK (240) och EBITA-marginalen ökade till 14,5 % (14,0).
  • Operationell EBITA ökade till 275 MSEK (247) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 14,5% (14,4%).
  • Resultat per aktie ökade till 3,57 SEK (3,05).
  • Nettoskuldsättningen, exklusive IFRS 16, minskade till 0,7x operationell EBITDA (1,2x).

Januari-september 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 5 550 MSEK (4 882). Den organiska tillväxten var 15%.
  • EBITA ökade till 660 MSEK (482) och EBITA-marginalen ökade till 11,9% (9,9%).
  • Operationell EBITA ökade till 663 MSEK (498) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,9% (10,2%).
  • Resultat per aktie ökade till 8,57 SEK (5,61).


Koncernchefen kommenterar:
Inwidos tillväxtresa fortsätter och det är med glädje jag konstaterar att vi nu rapporterar det tionde kvartalet i rad med stigande marginaler. Dessutom levereras det högsta kvartalsresultatet hittills. Omsättningen steg tvåsiffrigt drivet av stärkta marknadspositioner och en god efterfrågan. Under kvartalet ökade kapacitetsutnyttjandet, mixen var positiv och stigande råvarupriser möttes med proaktiva prisjusteringar. Detta har framgångsrikt försvarat och stärkt marginalerna.

Nettoomsättningen ökade med 11 procent (organiskt 10 procent) till 1 897 MSEK (1 716). Operationell EBITA ökade till 275 MSEK (247) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 14,5 procent (14,4). Vi går in i det fjärde kvartalet med Inwidos hittills högsta orderstock på 2 283 MSEK, +75 procent.

God tillväxt i Nord och Syd
Affärsområde Syd utvecklades med god tillväxt och ett förbättrat resultat. Försäljningen ökade med 11 procent (organiskt 12 procent), operationell EBITA steg till 206 MSEK (195) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 23,6 procent (24,7). Den något lägre marginalen var framförallt en följd av strategiska marknadsinvesteringar. Våra stora danska affärsenheter fortsatte sin tillväxtresa och på Irland fortsatte återhämtningen i takt med förnyade satsningar på nybyggnation och renovering. Affärsenheten e-Commerce växte med 7 procent trots utmanande jämförelsetal och stod under kvartalet för 12 procent av koncernens försäljning.

Affärsområde Nord hade en positiv utveckling inom både industri- och konsumentleden. Försäljningen växte med 10 procent (organiskt 8 procent), operationell EBITA ökade till 78 MSEK (73) medan den operationella EBITA-marginalen uppgick till 7,9 procent (8,2), framförallt som en följd av framtidssatsningar inom marknadsföring och IT. Vi upplever en god utveckling för såväl Elitfönster som dess installationskoncept Elitfönster på Plats och konstaterar med stolthet att företagets produkter redovisar marknadens lägsta klimatpåverkan i en nyligen genomförd livscykelanalys (EPD).

Ett accelererat förvärvsarbete
Med en rekordstark balansräkning har pågående förvärvsdialoger accelererats under 2021. Vi för nu ett flertal samtal med potentiella målbolag, i linje med vår ambition att accelerera den totala tillväxten med värdeskapande förvärv.

Utsikter
Under årets tre första kvartal har en god tillväxt, proaktiva prisjusteringar, ett ökat kapacitetsutnyttjande och minskade centrala omkostnader stärkt samtliga våra nyckeltal samtidigt som investeringar genomförts för ökad expansion via såväl förvärv som organisk tillväxt. Givet de, i många fall, kraftiga kostnadsökningarna på insatsvaror under 2021 bibehåller vi vår höga vaksamhet och står redo med ytterligare prisjusteringar om det blir nödvändigt för att försvara våra marginaler. Med en rekordstark orderbok i ryggen och en stabil aktivitetsnivå inom såväl konsument- som industrimarknaden ser vi på kort sikt framtiden an med tillförsikt. Exakt hur den i dagsläget avtagande pandemin liksom kostnadsökningar på råvaror och transporter kommer att påverka våra marknader på medellång sikt är svårt att prognosticera, men i det längre perspektivet ser vi en fortsatt stark efterfrågan på energieffektiva fönster och dörrar i linje med Europas allt större hållbarhetsfokus.

Vi tar oss an årets sista kvartal med stor hunger och ödmjuk optimism för att förbättra människors liv inomhus, utveckla koncernens medarbetare och för att generera ökat värde för aktieägarna.

MALMÖ, 26 OKTOBER 2021
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad PDF

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021, kl. 07:45 CET.  

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. Inwido består av 29 affärsenheter med cirka 4 600 anställda i elva länder. 2020 omsatte koncernen 6,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 10,9 procent. Inwido har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.  Följ Inwidos resa på LinkedIn

Taggar:

Prenumerera

Citat

Inwidos tillväxtresa fortsätter och vi rapporterar det tionde kvartalet i rad med stigande marginaler. Omsättningen steg tvåsiffrigt drivet av stärkta marknadspositioner och en god efterfrågan. Dessutom levereras det högsta kvartalsresultatet hittills.
Henrik Hjalmarsson