Kallelse till årsstämma i Inwido AB

Report this content

Aktieägarna i Inwido AB (publ), org.nr 556633-3828, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan och avgivande av poströst kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns senast fr.o.m. den 15 april 2021 tillgängliga på Inwidos huvudkontor samt på www.inwido.com.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt ppå stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande och anmälan

Rätt att deltaga i årsstämman genom poströstning har aktieägare som:

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 28 april 2021,
 • dels till bolaget anmäler sitt deltagande i bolagsstämman senast onsdagen den 5 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 28 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.inwido.com, under avsnittet Bolagsstämmor. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Inwido AB, "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Inwido AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 5 maj 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.inwido.com, under avsnittet Bolagsstämmor. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast måndagen den 26 april 2021, till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö eller via e-post till agm@inwido.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.inwido.com, under avsnittet Bolagsstämmor och på bolagets huvudkontor, Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö, senast lördagen den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av
  1. årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  2. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, och
  3. revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag; och
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:

10.1 Val av styrelseledamöter

 1. Kerstin Lindell (omval)
 2. Henriette Schütze (omval)
 3. Christer Wahlquist (omval)
 4. Anders Wassberg (omval)
 5. Per Bertland (nyval)
 6. Per Bertland till styrelsens ordförande (nyval)
 1. Beslut om instruktion för valberedningen
 2. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 3. Beslut om ändring av bolagsordningen
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 5. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner

Valberedningens förslag (punkterna 1 samt 8-11)

Vid årsstämman den 9 maj 2018 fastställdes gällande principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande tillsammans med representanter för envar av bolagets tre röstmässigt största aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti varje år. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av ordföranden Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder), Joel Eklund (familjen Eklund) samt styrelsens ordförande Georg Brunstam.

Valberedningen har lämnat följande förslag till årsstämman.

Stämmoordförande: Georg Brunstam, eller vid dennes förhinder, den som valberedningen anvisar.
Antal styrelseledamöter: Styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan stämmovalda suppleanter.
Styrelsen: Omval av Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg samt nyval av Per Bertland. Georg Brunstam har avböjt omval.

Nyval av Per Bertland som styrelsens ordförande.

Per Bertland, är född år 1957 och är civilekonom. Per Bertland är vd och koncernchef för Beijer Ref AB och har arbetat på företaget sedan 1990. Per Bertland har aviserat sin avsikt att avgå som VD för Beijer Ref AB när en efterträdare har hittats eller senast under senare delen av 2021. Per Bertland är styrelseordförande i Dendera Holding, styrelseledamot i Beijer Ref AB samt styrelseledamot i Lindab AB.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.inwido.com.

Revisor: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en ettårig mandatperiod. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 300 000 kronor (tidigare 275 000)

Styrelsens ordförande: 700 000 kronor (tidigare 580 000)

Ledamot i revisionsutskottet: 50 000 kronor

Revisionsutskottets ordförande: 130 000 kronor

Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet: 25 000 kronor

Arvode till revisorn enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Beslut om instruktion för valberedningen: Valberedningen förslår följande reviderade instruktion för valberedningen, huvudsakligen i syfte att förtydliga förutsättningarna och processen för utseende av representanter till valberedningen:

Valberedningen i Inwido AB ska utgöras av styrelseordföranden och representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år eller övrig tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt[1]. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska rätten att utse representant till valberedningen övergå till den aktieägare som därefter har det till röstetalet största aktieägandet i bolaget.

 

[1] Vid bedömningen av vilka som utgör de till röstetalet tre största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. För det fall det i aktieboken förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB, eller om bolaget genom annan tillförlitlig ägarinformation har kännedom om underliggande aktieägares identitet.
 

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om, tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar senare än tre månader innan årsstämman eller endast innebär marginella förändringar i röstetal ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. All information som valberedningens ledamöter erhåller inom ramen för sitt uppdrag eller annars erhåller av Bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje part innan informationen offentliggjorts. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor, styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen. Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)
Styrelsen föreslår Martin Nilsson (Catella) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 4,50 kronor per aktie (0). Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 10 maj 2021. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start fredagen den 14 maj 2021.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13)
Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 11 blir § 12 och nuvarande § 12 blir § 13.

Föreslagen lydelse § 11
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
 

Styrelsen föreslår vidare följande tre redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka främst föranleds av tidigare genomförda lagändringar.

Nuvarande lydelse § 1 Föreslagen lydelse § 1

§ 1 Firma

Bolagets firma är Inwido AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Inwido AB (publ). Bolaget är publikt.

Nuvarande lydelse § 9 st. 1 Föreslagen lydelse § 9 st. 1

§ 9 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-stämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Nuvarande lydelse § 12 Föreslagen lydelse § 13

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.

 2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 796 752 aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.
 3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
 5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv, eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen för Inwido föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner för att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2026”), samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner. Teckningsoptionsprogram 2021/2026 föreslås genomföras på i huvudsak följande villkor:

 1. Emission av teckningsoptioner

 1. Högst 235 000 teckningsoptioner ska ges ut.

 2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna samtliga teckningsoptioner tillfalla Inwidos helägda dotterbolag Inwido Europe AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Inwido-koncernen i enlighet med vad som framgår av punkt B nedan.
 3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 4 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioderna från och med 1 augusti 2024 till och med 31 augusti 2024, från och med den 15 februari 2025 till och med den 15 mars 2025, från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025, från och med den 15 februari 2026 till och med den 15 mars 2026 samt från och med den 1 augusti 2026 till och med den 31 augusti 2026.
 7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 28 april 2021 till och med den 6 maj 2021. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.   I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den för dagen senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öretal, varvid halvt öre ska avrundas nedåt.
 8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2026 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2026 avseende nyteckning av aktier i Inwido AB (publ)”.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i årsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Inwido önskar införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom koncernen varigenom de kan erbjudas att ta del av en värdetillväxt i Inwidos aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets lönsamhet och aktiekursutveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare, samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Då Teckningsoptionsprogram 2021/2026 beslutas särskilt av bolagsstämman, omfattas programmet inte av Inwidos riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 1. Överlåtelse av teckningsoptioner

Överlåtelse av teckningsoptioner enligt Teckningsoptionsprogram 2021/2026 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

 1. Teckningsoptionerna ska av Inwido Europe AB, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till anställda i Inwido-koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer.

 2. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingsmodellen baseras på variablerna riskfri ränta, volatilitet, teckningsoptionernas löptid, förväntade aktieutdelningar under teckningsoptionernas löptid, aktuell aktiekurs, och teckningskursen för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna (strike price).
 3. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori

Befattning Antal teckningsoptioner
I VD högst 15 000 optioner
II Koncernledning (5 personer) högst 10 000 optioner per person
III Senior Leaders (34 personer) högst 5 000 optioner per person

Första tilldelning beräknas ske under juni 2021. Överteckning kan inte ske.

 1. Av teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida anställda eller anställda som befordrats till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper. Skälet till att eventuella framtida anställda eller anställda som befordrats kan komma tilldelas teckningsoptioner vid sådan tidpunkt att tiden mellan tilldelningen och teckningsperioden för aktier kan komma att understiga tre år är att styrelsen bedömer det angeläget att även sådana anställda, av de skäl som gäller för Teckningsoptionsprogram 2021/2026 i stort, ges möjlighet att ta del i en värdetillväxt i Inwidos aktie redan vid anställningens början. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2022.

 2. Rätt till initial tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021/2026 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid tilldelningen meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.
 3. Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå optionsavtal på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor, inklusive hembud.

Deltagare i andra jurisdiktioner
Såvitt gäller deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2021/2026 i den mån så krävs för att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2021/2026.

Kostnader, utspädning m.m.
Teckningsoptionsprogram 2021/2026 beräknas medföra begränsade kostnader av mindre betydelse för Bolaget, huvudsakligen hänförliga till sociala avgifter för deltagare bosatta i andra länder än Sverige.

Vid antagande av att samtliga 235 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2026 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 940 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 0,4 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

I händelse av full utspädning hade nyckeltalet vinst per aktie för helåret 2020 minskat med ca 0,04 kronor från 8,64 kronor till 8,60 kronor.

Förslagets beredning
Teckningsoptionsprogram 2021/2026 har initierats av Bolagets styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. Styrelsens förslag har beretts av ersättningsutskottet och av styrelsen i dess helhet.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A-B ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar
Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns på bolagets hemsida, www.inwido.com. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, övriga handlingar enligt punkt 6, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13-15 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på www.inwido.com senast fr.o.m. torsdagen den 15 april 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 967 528.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2021
Styrelsen för Inwido AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Inwido förbättrar människors liv inomhus med fönster och dörrar. Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv. Inwido består av 28 affärsenheter med cirka 4 300 anställda i elva länder. 2020 omsatte koncernen 6,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 10,9 procent. Följ Inwidos resa på LinkedIn

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar