Kallelse till extra bolagsstämma i Inwido AB

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2017 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor, Engelbrektsgatan 15 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan kan ske. 

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i extra bolagsstämman har aktieägare som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 14 november 2017,
  • dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast tisdagen den 14 november 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 14 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 14 november 2017 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.inwido.com, skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelseledamot tillika styrelseordförande

8. Fastställande av styrelsearvode

9. Stämmans avslutning


Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7-8)

Valberedningen föreslår att tillförordnade styrelseordföranden Anders Wassberg väljs till ordförande för stämman.

Inwidos förre ordförande Arne Frank avled hastigt under sommaren 2017. Mot den bakgrunden har valberedningen i Inwido under hösten 2017 arbetat intensivt med att finna en ny ordförande för styrelsen att efterträda Arne Frank.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Georg Brunstam som styrelseledamot och styrelsens ordförande. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Georg Brunstam, Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg.

Georg Brunstam är född 1957 och är civilingenjör. Georg Brunstam är idag styrelseordförande i Hexpol AB samt styrelseledamot i Melker Schörling AB, Nibe Industrier AB och Beckers Industrial Coatings Holding AB. Georg Brunstam har varit verksam inom tillverkningsindustrin i drygt 30 år, senast som VD och koncernchef för Hexpol.

Georg Brunstam är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Georg Brunstam äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Valberedningen föreslår därutöver att de ordförande- och kommittéarvoden som beslutades av årsstämman den 9 maj 2017 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till tidpunkten för respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande.


Handlingar och övriga upplysningar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga från och med den 30 oktober 2017 på bolagets hemsida, www.inwido.com.

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 967 528.

Malmö i oktober 2017
Styrelsen för Inwido AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2018 omsatte Inwido cirka 6,7 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,9 procent. Totalt finns cirka 4 500 anställda i koncernen, som har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och TysklandInwido noterades på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm, fredagen den 26 september, 2014.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar