IRLAB - beslut vid årsstämma 2019

Report this content

IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma 2019 hölls idag, torsdagen den 25 april 2019, i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Disposition av bolagets resultat  

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av årsstämman. Detta innebär att det till årsstämmans förfogande stående beloppet, uppgående till  393 671 108 kr, i sin helhet ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Arvoden  

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 175 000 kr till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå till styrelsens revisionsutskott med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att arvode ska utgå till styrelsens ersättningsutskott med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor  

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Vedin, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson, John D. Wakely, Lars Adlersson, Lena Torlegård och Rein Piir samt nyvaldes Carola Lemne. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Vedin och till styrelsens vice ordförande nyvaldes Carola Lemne. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Rippe.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att även fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden. Fullständigt av årsstämman beslutat förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.irlab.se).

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att godkänna principer för valberedningen. Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbsida, (www.irlab.se).

Beslut om a) antagande av ny bolagsordning och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

a) Antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra uppdelningen av aktier ovan beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier. Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om vissa följdändringar i bolagsordningen med anledning av det ändringen av tillåtet antal aktier. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbsida, (www.irlab.se).

b) Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Årsstämman beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fem (5) aktier (s.k. aktiesplit). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 8 099 939 aktier till 40 499 695 aktier. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,1 kronor till 0,02 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie A

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, men inte före det att bolaget har skickat ut ett pressmeddelande om resultat från den pågående studien med IRL790, fatta beslut om nyemission av aktier av serie A med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbsida, (www.irlab.se).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare.

Antalet aktier av serie A som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 1 600 000 aktier före (och således
8 000 000 aktier efter) registrering av ändring av bolagsordningen och aktiesplit, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 16,5 procent eller en ökning av befintligt antal utestående aktier med knappt 20 procent.  

Nicholas Waters, VD/CEO

25 april 2019

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

FNCA Sweden AB, +46 8 528 00 399; info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas.

Dokument & länkar