Dela

Citat

Vi är glada över det starka stöd som både gamla och nya aktieägare visat oss i denna företrädesemission. I kombination med den riktade emissionen som gjordes i december har vi nu finansiella resurser att starta och slutföra de två planerade fas IIb-studierna med mesdopetam (IRL790) respektive IRL752 vid Parkinsons sjukdom. Finansieringen ger oss dessutom förutsättningar att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista.
Nicholas Waters, VD
Det är glädjande att IRL790 rekommenderats namnet mesdopetam, vilket understryker att den är en "first in class" substans med ny verkningsmekanism och som därmed har möjlighet att bli det första i en helt ny klass läkemedel för behandling av komplikationer vid Parkinsons sjukdom. Mesdopetam har en unik verkningsmekanism, vilket indikerar att en behandling baserad på substansen kan medföra bättre och andra terapeutiska effekter än nuvarande läkemedelsklasser och därigenom skapa större värde för patienter och vården. Att WHO delar vår bedömning av uniciteten för mesdopetam är ett kvitto på att IRLAB lyckas med att upptäcka och utveckla nyskapande läkemedelskandidater.
Nicholas Waters, VD
Vi är glada över det stora intresset för att delta i kapitalanskaffningen, vilken ger oss möjlighet att ta IRL790 och IRL752 vidare genom nästa steg i utvecklingen mot registrering. Både IRL790 och IRL752 har potential att åstadkomma viktiga förbättringar för den växande patientgruppen med Parkinsons sjukdom. Kapitalanskaffningen ger oss även förutsättningar att slutföra arbetet med flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista.
Nicholas Waters, VD
De nu beviljade patenten för IRL942 och IRL1009 är en betydande demonstration av innovationskraften i vår forskningsplattform ISP. Två av världens viktigaste patentmyndigheter har oberoende ansett att även dessa ISP-genererade kandidater uppfyller kriterier som nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämplighet.
Nicholas Waters, VD
SfN Neuroscience-konferensen är den mest betydelsefulla konferensen för forskare inom neurovetenskap över hela världen. Det är viktigt för IRLAB att vara närvarande vid dessa typer av kongresser för att kunna visa och diskutera vår forskning i det medicinska samfundet. Deltagarna består inte bara av ledande experter och forskare på området utan också några av världens viktigaste läkemedelsföretag.
Clas Sonesson, forskningschef CSO
I INN systemet är relationen mellan farmakologiskt-associerade substanser identifierad genom en gemensam stam. Bara när substanser visar en ny verkningsmekanism, vilket är relativt ovanligt, så upprättas en ny INN-stam. Vi är därför mycket nöjda med att ha blivit föreslagna ändelsen ”-dopetam” för IRL790, vilket framöver kan komma att bli en stam. Detta skulle understryka kandidatens position som en potential first-in-class behandling vid Parkinsons sjukdom.
Nicholas Waters, VD
Professor Svenningsson är en enastående forskare och vi är glada över att ha ett nära samarbete med honom. Det är fantastiskt att få denna typ av erkännande i den medicinska sfären och det är ett privilegium att bli utvald att presentera vid kongressen, vilket också innebär att vår data fångade kongressutskottets intresse bland många andra inskickade abstrakt.
Nicholas Waters, VD
Jag anser att studien visar en stark effektsignal för IRL790 vid behandling av dyskinesi hos personer med Parkinsons sjukdom, med hjälp av mätskalor som är relevanta för dem och inte minst viktigt, med mycket få biverkningar. Dessa fynd måste nu utvärderas i större studier för att tydligt visa effekten och det skall förhoppningsvis leda till ett välbehövligt behandlingsalternativ för denna handikappande biverkning av levodopabehandling.
Dr Camille Carroll, Associate Professor and Honorary Consultant Neurologist and National Speciality Lead for Neurodegenerative Diseases NIHR CRN, University of Plymouth
IRLAB har nu genomfört en fördjupad analys av Fas IIa-studiens resultat som ytterligare underbygger potentialen att med IRL790 förbättra behandlingen av L-dopa-inducerade dyskinesier. Vi har fått en djupare förståelse av resultaten, inklusive för- och nackdelar med de oberoende mätmetoder som använts i studien, och kan nu optimera den kliniska vägen framåt. Nästa steg är start av en Fas IIb/III-studie i denna patientgrupp, vilken kan komma att utgöra en del av det pivotala programmet. Den planerade studien i psykoser vid Parkinsons sjukdom kommer att utföras parallellt med de slutliga studierna i LIDs-programmet. Detta försenar inte programmet.
Nicholas Waters, VD på IRLAB
Hos patienter med framskriden Parkinsons sjukdom förbättrar behandling med IRL790 den motoriska funktionen med en markant kvalitativ förskjutning av ON-tid mot mer ”goda ON-timmar” utan besvärande dyskinesier eller biverkningar. Denna fördelaktiga förändring i motorisk responskvalitet var ännu mer uttalad hos patienter som inte tog amantadine. Denna amantadineinteraktion är en mycket viktig upptäckt ur ett terapeutiskt perspektiv, och för att visa den verkliga effekten av IRL790 kommer detta att beaktas vid utformningen av de kommande kliniska studierna.
Joakim Tedroff, CMO på IRLAB
Dyskinesier är ett mycket besvärande symtom för patienter med Parkinsons sjukdom eftersom det påverkar det dagliga livet och begränsar optimering av behandling med L-Dopa. Utfallet av patientrapporterade data i studien tyder på att ett tillägg av IRL790 till en i övrigt stabil antiparkinsonbehandling, kan förbättra patienternas motoriska funktion genom reduktion av besvärande dyskinesier. En motsvarande förbättring sågs också i MDS-UPDRS skattningarna, men inte i UDysRS. Denna skillnad mellan skattningsskalorna behöver undersökas ytterligare. Viktigt är också att de utmärkta resultaten avseende säkerhet och tolerabilitet för IRL790-behandlingen i den här studien ger ytterligare stöd för att IRL790 är säker att använda i denna sköra patientgrupp och stödjer en noggrann utvärdering av den fortsatta kliniska utvecklingen av IRL790.
Joakim Tedroff, CMO
Vi är nöjda att studien är avslutad. Givet skillnaderna mellan UDysRS och de två andra olika metoderna att utvärdera dyskinesier kommer ytterligare analyser för att klargöra underliggande orsaker att prioriteras för att optimera den kliniska utvecklingsplanen. Nästa planerade kliniska studie med IRL790 är vid psykos i Parkinsons sjukdom, PD-P, samtidigt som CMC-utveckling och toxikologiska långtidsstudier fortsätter.
Nicholas Waters, VD
Vi är glada att se att det på nationell nivå görs investeringar i forskning om Parkinsons sjukdom, dess orsaker och behandling, där det finns ett stort behov av djupare förståelse och nya terapier. Det är en ära för oss att arbeta tillsammans med så välrenommerade akademiska partners som Per Petersson och Per Svenningsson och deras forskningsgrupper, vi ser fram emot detta samarbete.
Nicholas Waters, VD
Detta är bolagets andra framgångsrikt avslutade patientrekrytering i en klinisk Fas II-studie inom Parkinsons sjukdom. Efter de senaste månadernas intensifierade ansträngningar för att stödja patientrekryteringen är det givande att se effekten av arbetet. Vi ser nu fram emot att slutföra behandlingsfasen för denna studie och få resultaten.
Joakim Tedroff, CMO
Nu arbetar vi vidare för att nå vårt huvudmål, att slutföra kliniskt ”proof of concept” för IRL790. Denna Fas II-studie är första delen. Nästa studie för IRL790, som är en Fas II-studie i patienter med psykos vid Parkinsons sjukdoms, planeras att inledas senare i år.
Nicholas Waters, VD
DSMB:s utlåtande vid detta stadie i den pågående studien är en betydande milstolpe. Ytterligare patienter har avslutat behandlingen utan säkerhetshinder, vilket är nyckeln till en framgångsrik studie.
Nicholas Waters, VD
Vi har ett fortsatt starkt fokus på rekrytering och har infört åtgärder för att påskynda rekryteringen, både i Storbritannien och genom att lägga till svenska kliniker till programmet. Vi noterar att dessa åtgärder har en positiv effekt med bibehållen kvalitet i studien.
Joakim Tedroff, CMO
Förutom att stödja våra utvecklingsprogram har stort fokus det senaste kvartalet legat på förberedelser för våra större milstolpar under 2019. Vi har förberett vidare kliniska studier med IRL752 och IRL790 såväl som flytten till Nasdaq Stockholms huvudlista, men också fokuserat på att upprätthålla dialoger med potentiella investerare och partners.
Nicholas Waters, VD
Vi är mycket nöjda med det informativa mötet med FDA och kan nu bekräfta att en IND-ansökan för IRL790 inte kräver ytterligare prekliniska eller CMC-studier inför nästa kliniska fas II-studie. Detta är en av många viktiga milstolpar som vi metodiskt bockat av i det målinriktade arbetet i IRL790:s kliniska utvecklingsprogram.
Joakim Tedroff, CMO
Att den oberoende säkerhetskommittén, DSMB, bedömer att IRL790 är säker efter en första avstämning i studien är mycket viktigt och pekar bl a på att vi valt rätt dosområde att studera. Vi är också glada att vi lyckats öka rekryteringstakten i studien. När vi nu närmar oss slutet av året kan vi konstatera att betydande framsteg har gjorts i våra kliniska program och i det prekliniska forskningsarbetet. Med dessa prestationer bakom oss ser vi fram emot att fortsätta att förädla vår projektportfölj under 2019.
Nicholas Waters, CEO
Att vår studie nu blir publicerad i tidskriften npj Parkinson’s Disease validerar vår forskning och är självklart en stor merit för IRLAB, våra samarbetspartners och studiens prövningsledare.
Joakim Tedroff, medicinsk chef (CMO)
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och vi ansöker om patent för våra uppfinningar. Detta arbete leder, vid beviljande av patent, till stärkt skydd kring våra forskningsprojekt och läkemedelskandidater. Om denna nya patentansökan för IRL752 blir beviljad i de kommande nationella ansökningsfaserna kan IRL752 komma att skyddas av två starka patentfamiljer till slutet av 2030-talet eller längre.
Clas Sonesson, CSO
Utnämningen av två nya läkemedelskandidater och uppdateringen av vår projektportfölj tydliggör att IRLAB primärt fokuserar på IRL790 och IRL752 för att tillvarata vårt försprång efter de positiva resultaten i de inledande kliniska studierna. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att komplettera IRL790 och IRL752-projekten med en kraftfull satsning inom Parkinsons sjukdom.
Nicholas Waters, VD
Det är mycket stimulerande att som ungt bolag målinriktat kunna stärka vår pipeline med ett nytt forskningsprogram samtidigt som vi nominerat ytterligare två lovande läkemedelskandidater i ett av våra pågående projekt. Vår forskningsorganisation har återigen påvisat ISP-plattformens effektivitet.
Clas Sonesson, CSO
Detta är ett viktigt steg i vårt forskningsprogram P001 och vår strävan mot nästa generations substanser för effektiv behandling av sjukdomar i rörelseapparaten samt psykisk och kognitiv ohälsa. Patentet kommer stärka vår patentportfölj ytterligare och möjliggör valet av nya läkemedelskandidater i vårt arbete att upptäcka och utveckla nya förbättrade behandlingar av hjärnans sjukdomar.
Clas Sonesson, Chief Scientific Officer
Det är lovande att vår läkemedelskandidat IRL752 verkar ge förbättringar av symtom som är typiska för den aktuella patientgruppen. Fall, försämrad balans och apati är svårt att behandla och är kopplat till nedsatt kognitiv funktion vid Parkinsons sjukdom. Resultaten underlättar utformningen av en Fas IIb-studie som avser att undersöka effekter av IRL752 under längre tid.
Dr Joakim Tedroff, Chief Medical Officer
Det finns ett stort behov av behandlingar mot de symtom IRL752 tycks påverka. Det är nu viktigt att belägga dessa uppmuntrande resultat i en större studie.
Professor Per Svenningsson, studiens huvudprövare, Karolinska Institutet i Stockholm
Vi har nu genomfört en första studie med IRL752 i patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Det är glädjande att se att läkemedelskandidaten tolererades väl i denna patientgrupp. Resultaten av studien ger oss önskad och värdefull information för den fortsatta utvecklingen av IRL752.
Dr. Joakim Tedroff, CMO, IRLAB
Resultaten indikerar att IRL752 verkar i centrala nervsystemet och förefaller generellt säker att ge till patienter med Parkinsons sjukdom och demens, en vanlig orsak till vårdhemsplacering. Det är angeläget med fortsatt utveckling av IRL752 i större studier för denna patientgrupp.
Prof. Per Svenningsson, KI, prövningsansvarig läkare
Vi är stolta över att kunna attrahera en amerikansk topprankad biotechinvesterare, tre AP-fonder och välrenommerade svenska investerare med djupa branschkunskaper. Det visar på kvaliteten och potentialen i IRLAB:s forskningsplattform och projektportfölj. Detta är en viktig milstolpe för IRLAB och ger oss än bättre förutsättningar att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar i det centrala nervsystemet.
Nicholas Waters, VD
Att vår unika forskningsplattform uppmärksammas internationellt visar att IRLAB är i forskningens framkant. Hjärnan är komplex och det krävs nya ansatser för att upptäcka effektiva behandlingar för hjärnans sjukdomar. Med hjälp av ISP kan vi fortsätta vårt arbete att utveckla nya behandlingar för dessa sjukdomar.
Nicholas Waters, VD
Båda våra läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, som nu genomgår Fas II studier, har visat mycket bra resultat i både prekliniska och i kliniska fas I och Ib studier. De är båda upptäckta och utvecklade med hjälp av ISP. Under de senaste åren har IRLAB ansökt om två nya patent för substanser utvecklade med ISP och vi räknar med att inom kort kunna välja ut ytterligare en ny läkemedelskandidat inom vårt forskningsprogram P001. Detta visar ISP:s och vår organisations effektivitet.
Clas Sonesson, CMO
Det är tillfredsställande att den planerade studien med IRL790 snabbt blivit godkänd av MHRA. Vi har också mött ett stort intresse från kliniker som vill delta i studien och ser fram emot att samarbeta med våra brittiska kollegor som har stor erfarenhet av att genomföra kliniska studier.
Joakim Tedroff, CMO
Tillståndet från MHRA innebär att IRLAB på kort tid fått sin plattform och teknologi validerad av ytterligare en oberoende läkemedelsmyndighet. Detta stärker bilden av IRLAB:s förmåga att generera robusta. internationella projekt av hög kvalitet enligt tidplan och till planerad kostnad.
Nicholas Waters, VD
Det är mycket tillfredställande att ännu en läkemedelsmyndighet har granskat vår läkemedelskandidat IRL752, och givit sitt tillstånd till klinisk prövning. Att vi nu kan rekrytera patienter även i Finland innebär att studien förstärks med erfarna finska experter med lång erfarenhet från behandling av Parkinsons sjukdom.
Joakim Tedroff, CMO
Tillståndet från Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innebär att vi kan genomföra denna dubbelblinda placebokontrollerade Fas II-studie med IRL752 för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Upp emot 80 procent av alla som drabbas av Parkinsons sjukdom utvecklar med tiden demens, vilket ger symptom och svårigheter som idag saknar tillfredsställande behandlingsmöjligheter.
Joakim Tedroff, CMO
Resultaten från Fas I och Fas Ib-studierna hos patienter med Parkinsons sjukdom och levodopa-inducerade dyskinesier i Sverige är lovande för den fortsatta utvecklingen av IRL790. Vi har nyligen genomfört en så kallad feasibility analys i Storbritannien. Klinikerna där har hög klinisk kompetens kring Parkinsons sjukdom och har patientunderlag och intresse att genomföra Fas 2- studien. Vi ser fram emot att arbeta med våra kollegor hos TCTC som har stor tidigare erfarenhet att bedriva internationella kliniska prövningar inom neurodegenerativa sjukdomar.
Joakim Tedroff, CMO
TCTC är glada att få arbeta med IRLAB i denna studie. Det finns ett stort medicinskt behov av att förbättra livet för patienter med Parkinsons sjukdom och IRL790 är en ny spännande behandlingsmöjlighet för dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Vi ser mycket fram emot att arbeta med IRLAB och de brittiska läkarna för att genomföra denna viktiga studie.
Susan McGoldrick, CNS Project Director, TCTC.
Att vi nu lämnar in en ny patentansökan visar på styrkan i vår organisation som löpande gör nya patenterbara upptäckter och lösningar som stärker våra projekt. Den nu aktuella patentansökan är ett resultat av att IRLAB kontinuerligt, och vid sidan av utveckling av nya läkemedelskandidater, bedriver ett omsorgsfullt arbete med att förbättra metoder för att framställa bolagets två primära läkemedelskandidater, IRL790 och IRL752.
Nicholas Waters, VD
Vår forskning inom kemiområdet syftar till att hitta tekniska lösningar som skall kunna effektivisera och förenkla produktionsmetoder i stor skala. Arbetet är viktigt för att tillverkningsprocesser snabbt skall kunna implementeras industriellt vid potentiella kommersialiseringar av våra läkemedelskandidater på den globala marknaden.
Clas Sonesson, CSO
IRLABs organisation har åter visat att man kan utforma och genomföra effektiva kliniska prövningar med nya läkemedelskandidater. Resultaten från vår Fas Ib-studie stärker inte enbart IRL790 projektet utan bekräftar även den unikt effektiva forskningsplattformen och därmed hela företagets samlade och förmåga och konkurrenskraft. Vi står väl finansierade och starka inför Fas II med våra två primära läkemedelskandidater IRL790 och IRL752.
Ordf. Anders Vedin
Med de nu genomförda Fas I-studierna, varav denna Fas Ib-studie är den sista, har vi omsorgsfullt byggt en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av IRL790. De kliniska fynden hos patienter stämmer mycket väl överens med resultaten från vår prekliniska laboratorieforskning, som var utgångspunkten för utvecklingen av IRL790. Den kommande Fas II-studien är fullt finansierad och ger oss därmed det handlingsutrymme som krävs under det kommande året.
VD, Nicholas Waters
Resultaten från denna Fas Ib-studie, med fyra veckors behandling av patienter med avancerad, svår, Parkinsons sjukdom, är mycket uppmuntrande. Resultaten är viktiga för den kommande Fas II-studien, som startar efter sommaren. Vi har definierat ett dosområde som är säkert och som kan ge den eftersträvade effekten på dyskinesier för den patientgrupp som skall ingå i kommande studier. Vi har också utprovat de mätmetoder som skall användas.
CMO, Joakim Tedroff
Vi är synnerligen nöjda med den föreslagna styrelsens sammansättning och glada att så välmeriterade personer accepterat att ingå i styrelsen. Genom att knyta de nya ledamöterna till IRLAB kompletteras tidigare styrelse med mycket viktig och ledande kompetens inom läkemedelsutveckling, licensaffärer, kommunikation med kunder och investerare samt internationell företagsutveckling.
Bo Rydlinger, valberedningens ordförande
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera