Anette Asklin vald till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

Report this content

Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2021. Förutom att Anette Asklin valdes till ny ordförande efter Kjell Hasslert valdes också fyra nya styrelseledamöter in i styrelsen; Magnus Jacobson tidigare ekonomi- och finansdirektör Kungsleden, Agneta Kores VD Stena Fastigheter Göteborg, Martin Lindgren tidigare Director of Operations Nordic, Unibail Rodamco Westfield och Katarina Wåhlin Alm, Stadsutvecklingsdirektör Nacka Kommun. 

Stämman beslöt att i enlighet med ägarens förslag, för tiden intill nästa årsstämma utse Anette Asklin (omval), Kjell-Åke Averstad (omval), Louise König (omval), Lotta Mellström (omval), Magnus Jacobson (nyval), Agneta Kores (nyval), Martin Lindgren (nyval) och Katarina Wåhlin Alm (nyval). Charlotte Mattsson och Mari Therus är utsedda av akademikerföreningen Sveriges Ingenjörer som arbetstagarrepresentanter. 

Det beslöts också att till styrelsens ordförande utse Anette Asklin (nyval), för tiden intill utgången av nästa årsstämma.  

I enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, beslöts att ingen utdelning lämnas med hänvisning till den stora påverkan  från coronakrisen på bolagets resultat och hyresgästernas verksamhet samt osäkerhet inför framtiden.  

Stämman beslutade vidare att fastställa resultaträkningen för 2020 och balansräkningen per 31 december 2020 samt koncernresultaträkningen för 2020 och koncernbalansräkningen per 31 december 2020.  Det beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit. 

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig 

Fullständigt protokoll från årsstämman publiceras senare på jernhusen.se 

 

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 


Prenumerera