Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Året 2020 var exceptionellt på alla sätt och vis. Resandet med tåg minskade vilket resulterade i dramatiskt färre antal besökare på våra stationer. I linje med vår långsiktighet har vi därför valt att stödja de hyresgäster som vi ser kan fortsätta utvecklas i en positiv riktning även efter Corona med avsevärt mer rabatter än vad det statliga hyresstödet stipulerar. Exempel på ytterligare åtgärder är uppskov med betalning, tillfällig övergång till enbart omsättningshyra och ändrade öppettider för att minska på personalomkostnader för våra hyresgäster.  

Coronakrisen påverkade Jernhusens resultat för år 2020 negativt med 600 MSEK. Trots det har vi kunnat satsa på investeringar för framtiden genom att ta beslut om förberedande investeringar för våra stora projekt i Göteborg (Region City) och Stockholm (Centralstaden). I projektet Region City i Göteborg har en av de två detaljplanerna vunnit laga kraft i januari 2021. Den andra detaljplanen har tillstyrkts av byggnadsnämnden och förväntas antas under våren. Vi har också kunnat emittera gröna obligationer om 1 250 MSEK, vilket är ett bevis på vår finansiella styrka. 

Händelser under perioden: 

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 1 446 (1 622) MSEK, en minskning med 11 procent till följd av lämnade hyresrabatter, lägre rörliga intäkter och sänkt bedömning av utfallet för omsättningshyror till följd av coronakrisen. 

  • Rörelseresultat före värdeförändringar minskade med 17 procent och uppgick till 658 (793) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 658 (813) MSEK. 

  • Rörelseresultatet uppgick till 298 (1 496) MSEK. Resultatförändringen beror framförallt på negativa värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till -365 (702) MSEK, där de coronarelaterade värdeförändringarna gav en stor negativ påverkan på stations- och hotellfastigheter med cirka 400 MSEK, dessa mildrades något av att direktavkastningskraven för kontors- och logistikfastigheter sjönk. 

  • Finansiella poster uppgick till -131 (-152) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på positiva värdeförändringar på derivatinstrument och på lägre snittränta. 

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 137 (1 126) MSEK. 

  • Marknadsvärdet i fastighetsbeståndet uppgick till 17 973 (17 922) MSEK. Ökningen beror på investeringar som överstiger de negativa värdeförändringarna under perioden  

  • Under perioden emitterade Jernhusen gröna obligationer om totalt 1 250 MSEK i syfte att finansiera hållbara fastigheter och projekt. 

  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas med hänvisning till den stora påverkan från coronakrisen på bolagets resultat och hyresgästernas verksamhet samt osäkerhet inför framtiden. 

Delårsrapporten finns på www.jernhusen.se

För mer information: 
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se 
Peter Anderson, ekonomidirektör, telefon 08-410 626 00, peter.anderson@jernhusen.se 

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”negative outlook” 

Prenumerera