De går vidare i uppdraget om Lunds nya centralstation

Elding Oscarson/C.F. Møller Architects förslag har valts ut som det alternativ som går vidare i arbetet med att utveckla en ny centralstation i Lund. Deras förslag visar på en väl genomtänkt stationsmiljö som tar stor hänsyn till omgivningen.

Förslaget från arkitektteamet från Elding Oscarson/C.F. Møller Architects kommer ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av Lunds Centralstation.

 Med sitt centrala läge har stationen förutsättningar att utvecklas till stadens bästa mötesplats. Arkitekterna har tydligt fokuserat på resenärernas behov samtidigt som den publika miljön med ett attraktivt serviceutbud gör stationen öppen och tillgänglig för alla, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

Jernhusen äger den befintliga centralstationen, Godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt Västra Station. Tillsammans med Lunds kommun och Trafikverket planerar Jernhusen att utveckla stationsområdet i Lund. En ny centralstation ger möjlighet att möta ett ökat resande och ger kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg. Byggstart för den nya stationen beräknas till 2021.

- Arkitektteamet har omsatt vår gemensamma målbild för stationen på ett inspirerande och fint sätt. Teamet har presenterat en balans med en ny karaktärsskapande byggnad och de befintliga kvaliteterna i området. Förslaget har förutsättningar att bli en dynamisk regional och lokal mötesplats och som pekar ut en riktning mot en levande stadskärna i Lund, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun.

- Utvecklingen av Lunds Centralstation är viktig för att möta behovet av det ökade antalet resenärer. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av förslaget och att hitta lösningar som skapar en station som gör det enkelt och attraktivt att resa hållbart, säger Sofia Bremer på Trafikverket.

Jernhusen bjöd våren 2017 in fyra arkitektteam till ett parallellt uppdrag för gestaltning av en ny centralstation i Lund. Hösten 2017 fick två arkitektkontor fortsatt uppdrag att vidareutveckla sina gestaltningsförslag. Bedömningsgruppen består av representanter från Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket.

För mer information:
Andreas Meyer, Affärsutvecklare Jernhusen, 073-070 28 38
Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun, 072-987 80 65
Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, Lunds kommun, 0736-22 92 69
Johan Oscarson, arkitekt SAR/MSA, Elding Oscarson, 070-438 12 59
Danyal Taylan, arkitekt M.arch/MSA, C.F.Møller Architects, 073-650 68 88 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.