Delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Under det tredje kvartalet har resenärsflödena, och därmed besökstalen på stationerna, börjat öka. På många stationer närmar sig flödena samma nivåer som före coronakrisen. Det är glädjande att notera att de ökade besökstalen medför bättre omsättning för butiker, restauranger och caféer på stationerna. Därmed har också efterfrågan på våra lokaler stärkts och vi ser att vakanserna i stationerna framåt kommer att minska. Ett ökat resenärsflöde medför även att de rörliga intäkterna antas stiga från dagens låga nivåer. 

Vi är stolta över att Jernhusen, tillsammans med Växjö kommun, under september invigde en ny järnvägsstation. Stationen är integrerad med det nya kommunhuset i Växjö. Byggnaden är en signaturbyggnad som välkomnar resenären till en attraktiv central plats i staden. Stationen är genom sitt läge en del av ”Växjö vardagsrum”, en allmän mötesplats och social knutpunkt för invånare och besökare. Jernhusen har därmed bidragit till att skapa en tryggare plats och ett bättre upptagningsområde för det kollektiva resandet.   

Händelser under och efter perioden 

  • Coronakrisen fortsatte att sätta sin prägel även under tredje kvartalet och har påverkat främst genom ökade vakanser. Resultatet har även belastats av en avsättning för förlustbringande avtal under tredje kvartalet. 
  • Fastighetsintäkterna ökade med 3 procent under delårsperioden vilket främst beror på en mindre påverkan av coronakrisen än motsvarande period föregående år.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent, främst till följd av högre intäkter och lägre administrationskostnader jämfört med föregående år.
  • Under perioden emitterade Jernhusen totalt 1 020 MSEK i gröna obligationer för att finansiera en mängd investeringar, projekt och miljöcertifierade byggnader.
  • Den 3 september meddelade Louise König att hon på egen begäran lämnar Jernhusens styrelse.
  • Den 27 september invigdes ett unikt kombinerat stations- och kommunhus i Växjö tillsammans med Växjö kommun. Den nya stationen, som ägs och förvaltas av Jernhusen, inrymmer väntsal, butiker och restauranger.
  • Standard & Poor’s bekräftade under september Jernhusens A-rating och uppgraderade utsikterna från negativa till stabila.
  • I oktober beslutade Jernhusens styrelse att föreslå en utdelning om 169 MSEK, i enlighet med utdelningspolicy, som ska behandlas på en extra bolagsstämma den 3 november. 

Delårsrapporten finns på jernhusen.se

För mer information

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se

Peter Anderson, ekonomidirektör, telefon 08-410 626 00, peter.anderson@jernhusen.se

Jernhusen
08-410 626 00
info@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 186 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 147 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,3 miljarder kronor. Jernhusen innehar en officiell rating från Standard & Poor’s om A/A-1 med ”stable outlook” 

Prenumerera