Delårsrapport januari-mars 2016: Positiv start på året

Jernhusens goda finansiella utveckling fortsätter med högre intäkter och periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med två procent till 130 (127) miljoner kronor.

Vi ser mycket positivt hända i vår löpande förvaltning, samt stora projekt som avslutas och nya som tar form. Under första kvartalet har vi bland annat lämnat in planansökan för att utveckla området runt Stockholms Centralstation ytterligare, i syfte att skapa framtidens stationsbyggnader i en kraftigt växande stad, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Utvecklingen förstärks av goda marknadsförutsättningar. Resandet med tåg nådde en ny rekordnivå under 2015 och fastighetsmarknaden är fortsatt stark.

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 332 (311) MSEK. Ökningen beror på högre hyresintäkter, huvudsakligen från Stationer, samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.
  • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med två procent och uppgick till 130 (127) MSEK. I jämförbart bestånd försämrades rörelseresultatet före värdeförändringar med tre procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 201 (399) MSEK. Minskningen beror främst på värdeförändringar på fastigheter om 68 (273) MSEK.
  • Finansiella poster uppgick till –23 (–29) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 45 (244) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 180 (333) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 122 (27) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 126 MSEK till 14 543 (14 417) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 500 MSEK. Utbetalning planeras ske den 10 maj.

Delårarapporten finns på www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 174 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 14,5 miljarder kronor.

Prenumerera

Citat

Vi ser mycket positivt hända i vår löpande förvaltning, samt stora projekt som avslutas och nya som tar form. Under första kvartalet har vi bland annat lämnat in planansökan för att utveckla området runt Stockholms Centralstation ytterligare, i syfte att skapa framtidens stationsbyggnader i en kraftigt växande stad.
Kerstin Gillsbro, vd.för Jernhusen