• news.cision.com/
 • Jernhusen/
 • Delårsrapport januari–mars 2017: God resultatutveckling ger stabil grund för satsningar

Delårsrapport januari–mars 2017: God resultatutveckling ger stabil grund för satsningar

Report this content

Jernhusens stabila finansiella utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 16 procent till 151 (130) miljoner kronor.

Vi har framdrift i våra större projekt samtidigt som den löpande förvaltningen fungerar väl. Under kvartalet har vi bland annat startat ombyggnationen av Flemingsbergs Station och i Växjö har detaljplanen för en unik byggnad vunnit laga kraft – ett integrerat stations- och stadshus, som dessutom kommer att innehålla bostäder. Vi ser också framdrift gällande planarbete i stationsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Utvecklingen förstärks av gynnsamma marknadsförutsättningar. Resandet med tåg slog rekord även 2016 och såväl fastighets- som hyresmarknaden är fortsatt stark.

Viktiga händelser under perioden

 •  Fastighetsintäkterna uppgick till 362 (332) MSEK. Ökningen beror främst på hyresintäkter från färdigställda investeringar.
 •  Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 16 procent och uppgick till 151 (130) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 151 (156) MSEK.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 162 (201) MSEK. Minskningen beror främst på lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 5 (68) MSEK.
 •  Finansiella poster uppgick till –36 (–23) MSEK.
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 130 (45) MSEK.
 •  Investeringar i fastigheter uppgick till 89 (180) MSEK.
 •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 108 (122) MSEK.
 •  Marknadsvärdet på fastigheterna minskade med 13 MSEK till 15 534 (15 547) MSEK. Förändringen förklaras av avyttringar.

Viktiga efter periodens utgång

 •  Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 178 MSEK. Utbetalning planeras ske den 9 maj.
 •  Beslut har fattats om avyttring av en fastighet i Tumba, Botkyrka, till Magnolia Bostad. Köpeskillingen fastställs när ny detaljplan är framtagen.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 164 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,5 miljarder kronor.

Prenumerera

Citat

Vi har framdrift i våra större projekt samtidigt som den löpande förvaltningen fungerar väl. Under kvartalet har vi bland annat startat ombyggnationen av Flemingsbergs Station och i Växjö har detaljplanen för en unik byggnad vunnit laga kraft – ett integrerat stations- och stadshus, som dessutom kommer att innehålla bostäder. Vi ser också framdrift gällande planarbete i stationsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kerstin Gillsbro, vd