Delårsrapport januari-mars 2019: Bra start på året med ökat rörelseresultat

Report this content

– Den positiva trend som avslutade förra året håller i sig. Vi ser mycket positivt hända i vår löpande förvaltning med ökade intäkter och stärkt rörelseresultat som följd, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 400 (384) MSEK, en ökning med fyra procent. Ökningen beror främst på ökade hyresintäkter i befintligt fastighetsbestånd.
  •  Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med fem procent och uppgick till 178 (170) MSEK. Inga skillnader förelåg mot jämförbarbart bestånd mellan åren.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 172 (153) MSEK. Resultatförändringen beror främst på högre värdeförändringar fastigheter jämfört med föregående år. Den totala värdeförändringen uppgick till -7 (-19) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –69 (–31) MSEK inklusive värdeförändring på derivatinstrument. Förändringen beror på en negativ värdeförändring på derivatinstrument till följd av lägre marknadsräntor jämfört med föregående år.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 81 (99) MSEK.
  •  Marknadsvärde fastigheter har ökat med totalt 305 MSEK, varav nya redovisningsreglerna IFRS 16 stod för 229 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

  •  Den 10 april emitterades två gröna obligationer om totalt 1 500 MSEK för att finansiera investeringar i hållbara fastigheter och fastighetsutveckling. Obligationerna har en löptid på 5 respektive 2,5 år och löper med fast respektive rörlig ränta.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se

Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, telefon 08-410 626 00,
anders.back@jernhusen.se 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 158 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,9 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar